Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Jogos-e a szolgáltatói felmondás?

dr. Zugfil Tamás, 2009. március 16. - hétfő 15:33
Címkék: szolgáltató, szerződés, internet, díj, panasz, reklamáció, ügyintézés
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

A távközlési szolgáltatók szerződésszerű teljesítéséről, illetve a szolgáltatásaik minőségéről szóló vita egyenlőtlen erők harca. Érdemes megvizsgálni, hogy a szolgáltatók hibás teljesítése esetén milyen jogok és kötelezettségek illetik, illetve terhelik az előfizetőket.


Olvasónk a következő kérdéssel fordult szakértőnkhöz:

T-online ADSL szolgáltatást egyik barátom nevén köttettük be az én lakásomba, a számlák is az én címemre érkeztek. Február március környékén váratlanul megszűnt a szolgáltatás. A hibát csak pár hét múlva sikerült hivatalosan bejelenteni, amikor a szerződő fél adataival végre segítséget kaptunk telefonon. Azt ígérték, új jelszavakat küldenek, de azok hosszas várakozás után sem érkeztek meg. A szolgáltatás hiányában a számla fizetést felfüggesztettük. Külföldi tartózkodásomból hazatérve egy T-pontban próbáltam végére járni az ügynek, a szerződő fél meghatalmazásával. Azt mondták, hogy csak közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített meghatalmazást fogadnak el. (Azóta egy másik üzletükben tájékoztattak, hogy ez csak a T-mobil szolgáltatásokra igaz.) Közben a szerződést felbontották. A T-pontos ügyintéző tanácsára levelet írtam a szamla@t-online címre, leírtam az esetet és jeleztem, hogy a díjtartozást nem áll módomban kiegyenlíteni. Második e-mailemre sem jött válasz, majd megkaptam a végrehajtó felszólítását. A végrehajtónál kérelmeztem az ügy kivizsgálását, és az eredmény szerint „A 65297678 ügyfél azonosító számú szolgáltatást érintő hibabejelentés 2008. évben társaságunkhoz nem érkezett.”

Forrás: photos.com
Az olvasónk által felvázolt probléma megoldásához akkor juthatunk közelebb, ha megvizsgáljuk a nevezett szolgáltató általános szerződési feltételeit (ÁSZF). A T-Home ÁSZF-jének 13. pontja tartalmazza az előfizetői bejelentések, panaszok elintézésére vonatkozó szabályokat. E szabályok értelmében, ha az Előfizetőnek az előfizetői szerződéssel vagy az előfizetői jogviszonnyal kapcsolatos reklamációja van, személyesen, telefonon, e-mail-ben és írásban fordulhat az ügyfélszolgálathoz, a szolgáltató pedig köteles a reklamációt a bejelentéstől számított - főszabály szerint - harminc napon belül kivizsgálni. Előfizetői panaszokkal, bejelentésekkel a szolgáltató érdemben csak azt követően foglalkozik, hogy az előfizető előfizetői minőségét szolgáltatói ügyfél-azonosítójával és a hozzá tartozó, ügyfélszintű jelszóval igazolta.

Ha az előfizető vitatja a szolgáltató által felszámított díj összegét, a szolgáltató az erről szóló bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb harminc napon belül megvizsgálja, az előfizetőt írásban tájékoztatva a vizsgálat eredményéről. A szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az előfizetői szerződést díjtartozás miatt felmondani.

E szabályok értelmében tehát panaszunkat, reklamációnkat megtehetjük szóban (személyesen, vagy telefonon) illetve írásban is. A későbbi viták és félreértések végett azonban célszerűbb írásban, tértivevényes levél útján jeleznünk kifogásainkat, így később is igazolni tudjuk a hibabejelentést vagy számlareklamációt. A szolgáltató az ÁSZF szabályai szerint harminc napon belül köteles kifogásainkra érdemben válaszolni. Olvasónk tájékoztatása szerint telefonon ígéretet kapott a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati munkatársától a hiba kijavítására, ez azonban hosszas várakozás után sem történt meg. Ilyen esetben feltétlenül ajánlatos (még a szolgáltatás korlátozása vagy a szerződés felmondása előtt) írásban is közölni a kifogásokat, ha ezt addig még nem tettük meg.


Felfüggeszthető-e a számlafizetés?

Kérdés, vajon az előfizető a szolgáltató hibás teljesítése esetén jogosult-e felfüggeszteni számlái kifizetését, a hibás teljesítés időtartamára. Az olvasónk által említett szolgáltató ÁSZF-je erről a lehetőségről nem rendelkezik, pusztán a szolgáltató kötbérfizetési kötelezettségét írja elő, illetve a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető, meghatározott mértékű díjcsökkentést szabályozza. Eszerint, ha a szolgáltató az előfizető által bejelentett hibát határidőn belül nem javítja ki, a szolgáltató kötbért köteles fizetni, a hiba bejelentésétől számított hetvenkét órától, a hiba elhárításáig terjedő időszakra. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hibás teljesítésre vonatkozó szabályai szerint a jogosult elsősorban a hiba kijavítását vagy a hibás termék kicserélését követelheti, másodsorban árleszállítást érvényesíthet, illetve el is állhat a szerződéstől. Ezen felül rögzíti a Ptk., hogy a jogosult a hiba kijavításáig vagy a dolog kicseréléséig visszatarthatja az ellenszolgáltatás arányos részét.

A Ptk. meghatározott esetben lehetővé teszi a szolgáltatásáért járó arányos ellenérték visszatartását, a hiba kijavításáig. Ehhez azonban a hibát jeleznünk kell a szolgáltatónak, lehetőséget biztosítva neki a hiba kijavítására. Amennyiben a szolgáltató a hiba kijavítása során nem jár sikerrel, vagy a kijavítást megtagadja, a Ptk. rendelkezései alapján szóba jöhet a szolgáltatásért járó ellenérték arányos részének visszatartása.


Eljárhatunk-e meghatalmazott útján?

Olvasónk tájékoztatása szerint az előfizető által aláírt meghatalmazással további ügyintézés végett felkereste a szolgáltató ügyfélszolgálatát. Ott az ügyintéző arra tekintettel tagadta meg a közreműködést, hogy csak ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazást fogadnak el. A Ptk. 223. § (1) bekezdése értelmében a meghatalmazáshoz olyan alakszerűség szükséges, amit a jogszabály a meghatalmazás alapján kötendő szerződésre ír elő. Mivel a jogszabályok az előfizetői szerződések megkötésére vonatkozóan ügyvédi ellenjegyzéssel, vagy közjegyző által történő hitelesítéssel kapcsolatos követelményt nem írnak elő, a meghatalmazás érvényességéhez nem szükséges a szolgáltató által megkövetelt ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő hitelesítés. A Ptk. 219. § (1) bekezdése szerint más személy (képviselő) útján is lehet szerződést kötni, vagy más jognyilatkozatot tenni, kivéve ha jogszabály szerint a jognyilatkozat csak személyesen tehető meg. E szabály értelmében tehát a szabályszerű meghatalmazással ellátott képviselő jogosult eljárni a meghatalmazó nevében. Amennyiben a szolgáltató a képviseleti jogosultsággal rendelkező meghatalmazottal való együttműködést megtagadja, ezt úgy kell tekinteni, mintha az ügyféllel való együttműködést tagadta volna meg.


A szolgáltatás korlátozása, a szerződés felmondása

Az említett szolgáltató ÁSZF-je szerint a szolgáltató az előfizetői szolgáltatás korlátozására többek között akkor jogosult, ha az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább harminc napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van. Ha az előfizető a korlátozásra okot adó körülményt megszünteti, a szolgáltató az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles a korlátozást megszűntetni. Az ÁSZF arról is rendelkezik, hogy a szolgáltató jogosult az előfizetői díjfizetés elmulasztása miatt a szolgáltatást szüneteltetni. A szünetelés időtartamára azonban a szolgáltató előfizetői díjat nem követelhet. Az ezzel ellentétes kikötés az ÁSZF-ben adott esetben tisztességtelen szerződési feltételnek is minősülhet, ami fogyasztói szerződések esetében semmiséget von maga után.

Az ÁSZF 11. pontja tartalmazza az előfizetői szerződés megszűnésének eseteit. E pont értelmében a szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést harminc napra felmondani, amennyiben az előfizető díjfizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget. Amennyiben az előfizető a díjtartozását a felmondási időszak alatt rendezi, a szolgáltató felmondásával a szerződés nem szűnik meg.


Követelés behajtása

A szerződés felmondásának hatályossá válásával a szolgáltató és az előfizető közötti szerződéses jogviszony megszűnik. Ezt követően a felek a szerződésből eredő követeléseiket - önkéntes teljesítés hiányában - bíróság előtt érvényesíthetik. Nincs tehát lehetőség a követelést végrehajtó útján érvényesíteni, végrehajtható bírósági döntés hiányában a jogosult legfeljebb követelésbehajtó céget bízhat meg igénye érvényesítésével. A követelésbehajtó cég azonban nem jogosult végrehajtási kényszercselekmények (bankszámláról, munkabérből történő letiltás, ingó- vagy ingatlan árverés) foganatosítására. Ilyenre jelen esetben csak és kizárólag bírósági végrehajtás keretében kerülhet sor. A jogosultnak tehát bírósághoz kell fordulnia, ha követelését érvényesíteni kívánja.

A bíróság előtt a szolgáltatónak bizonyítania kell a követelés fennállását, az előfizetőnek pedig adott esetben azt kell bizonyítania, hogy a számla kiegyenlítése a szolgáltató szerződésszegése, hibás teljesítése miatt maradt el. Ebben az esetben az előfizetőnek igazolnia kell, hogy a hibát bejelentette. Éppen ezért tanácsos a hibát írásban, igazolható módon bejelenteni, illetőleg a személyes bejelentés során a bejelentés tényéről írásos dokumentumot készíteni. A telefonon történő hibabejelentés bizonyítása már nagyobb nehézségekbe ütközhet, ekkor ugyanis ki kell kérni a távközlési szolgáltatótól a bejelentés tényét igazoló híváslistát.

Feltétlenül ajánlatos tehát a hibabejelentéseket írásban igazolható módon (legalább e-mail útján) megtenni, hogy egy esetleges későbbi jogvitában a bíróság előtt igazolni tudjuk, hogy a hibás teljesítés tényét a szolgáltatónak jeleztük. Ebben az esetben a szolgáltató nem tud egykönnyen „kibújni” a felelősség alól, arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatónak nem jelentették be a hibát.

dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Kommentek

Mr. George Anderson, 2020. április 06.

Sürgősségi kölcsönt keres? A bankja vagy pénzügyi intézménye megtagadja a hitelt? Szükség...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Kevesebb az ittas sofőr

Alkopro, 2020. április 03.

Ha szeretne nyugodt szívvel a volán mögé ülni, akkor célszerű lehet az alkoholszonda beszerz...

Futószalagon itélik el az ittas vezetőket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza