Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Jogos-e a fogyasztói kötbérigény?

dr. Zugfil Tamás, 2009. december 02. - szerda 15:47
Címkék: jog, ügyintézés, szolgáltató, reklamáció, díj
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

A fogyasztók késedelmére vagy szerződésszegésére hivatkozva a szolgáltatók általában a legkülönbözőbb díjakat, késedelmi kamatokat és kötbéreket érvényesítik, a szolgáltatás igénybe vevőjével szemben. Érdemes ezért szemügyre venni a másik oldalt is; mire tarthat igényt a fogyasztó, ha a szolgáltató követ el szerződésszegést?Olvasónk az alábbi kérdéssel fordult hozzánk:

"Szeretném megtudni, hogy jár-e nekem kötbér, ha a szolgáltató adminisztrációs vagy technikai okokból 2008.július 2-től 2009. március 20-ig hivatalosan, általa is elismerten nem biztosított mobiltelefon-szolgáltatást. Március 20 után is csak állítása szerint, mert a telefont már nem használtam, hiszen vásároltam már másik készüléket és számot. Többször is reklamáltam, mivel a kiküldött fizetési felszólításokkal nem értettem egyet, hiszen számla és fizetési értesítés, csekk nem jött, csak a lejárt tartozásról értesítettek. Kötbért szeretnék, hiszen a szolgáltatást nem biztosították a szerződésnek megfelelően. Sem a szerződésben kikötött részletes számlát nem kaptam meg, sem a fizetési határidő előtt a csekkeket."

Forrás: photos.com
Olvasónk esetében a mobilszolgáltató egy meghatározott időtartamon keresztül saját hibájából nem biztosította a mobilszolgáltatást, amit írásban is elismert. Annak megállapításához, hogy a szolgáltatót ebben az esetben milyen kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettség terheli, elsősorban a szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerződéses jogviszonyt, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell megvizsgálni. A szerződéses jogviszonyra vonatkozó általános szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) illetve az Elektronikus Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, a részletes szabályokat pedig a szolgáltatók által alkalmazott, és a fogyasztók által elfogadott általános szerződési feltételek, valamint a fogyasztók és a szolgáltatók által aláírt egyedi szerződések tartalmazzák.

A hírközlésről szóló törvény 130. § (1) bekezdése szerint az előfizetői szolgáltatásokat nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetői szolgáltatásokra vonatkozóan általános szerződési feltételeket köteles készíteni. Az általános szerződési feltételeket írásba kell foglalni. Az általános szerződési feltételekben rendelkezni kell többek között az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárásról, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módjáról és feltételeiről, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátairól, a szolgáltatások minőségi célértékeiről, az előfizető jogairól az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértékéről, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az előfizetőt megillető díjcsökkentés mértékéről, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módjáról. Mindebből kitűnik, hogy a szolgáltató hibás teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények részletes szabályait elsősorban a szolgáltató által közzétett általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Általános jelleggel leszögezhetjük azonban, hogy mind a Ptk., mind a hírközlési törvény, mind a szolgáltatók által alkalmazott általános szerződési feltételek szerint a szolgáltató köteles teljesíteni a szolgáltatási szerződésben vállalt mennyiségű és minőségű szolgáltatást, ennek elmulasztása esetén pedig felelősséggel tartozik. A Ptk.-ban foglalt általános szabályok szerint a fogyasztó a szolgáltató hibás teljesítése esetén szavatossági igényeket támaszthat, amennyiben pedig a hibás teljesítéssel a szolgáltató a fogyasztónak kárt is okozott, kártérítést követelhet.

A hírközlési törvény fent idézett előírása szerint a szolgáltató az általános szerződési feltételeiben köteles rendelkezni az előfizetőt megillető kötbér mértékéről; a törvény ezzel "kvázi kötbérfizetési kötelezettséget" ír elő a szolgáltatók részére hibás teljesítés esetén. A kötbér azonban a Ptk. szerint minden esetben a felek között fennálló szerződéses jogviszonyt, és abban szabályozott kötelezettségvállalást feltételez. A Ptk. 246. §-a szerint a kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, ezen felül érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

Részlet a T-Mobile üzletszabályzatának kötbérezésre vonatkozó részéből:

7.1. A szolgáltató részéről történő szerződésszegés jogkövetkezményei A Szolgáltató - azokat az eseteket kivéve, amikor a Szolgáltatás nem megfelelő minősége a készülék, illetve Előfizetői (SIM) kártya rendeltetésellenes használatára, földrajzi vagy légköri körülményekre, valamint a vezetékes hálózatnál jelentkező hibákra vezethető vissza - az Előfizető által fizetett havi rendszerességgel fizetendő díj ellenszolgáltatással nem fedezett arányos részét az Előfizető igénybejelentése alapján nem számítja fel vagy az Előfizető részére a következő tárgyhavi számlában jóváírva, visszatéríti. - Üsz. 3.1.6. Az Üzletszabályzat 3.2.5. pontjában foglaltak nem teljesítése esetén, amennyiben a hibát az Előfizető bejelentette, a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, a hiba bejelentésétől számított 72 órától a hiba elhárításáig terjedő időszakra nézve. (Eszr 12. § (3)) - Üsz. 3.2.7.

Ha a hiba következtében a Szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után, a hiba bejelentését megelőző 6 hónapban az Előfizető által az Előfizetői Szerződés alapján az adott szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján 1 napra vetített összeg nyolcszorosa. 6 hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján 1 napra vetített összeg. (Eszr 12. § (4)) - Üsz. 3.2.8.

Ha a hiba következtében az Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak az előző pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie. (Eszr 12. § (5)) - Üsz. 3.2.9. A Szolgáltató a megállapított kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával az Előfizető számláján egyösszegben jóváírja, vagy az előfizetői jogviszony megszűnése esetén az Előfizető választása szerint a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül egyösszegben visszafizeti. (Eszr 12. § (6)) - Üsz. 3.2.10.


A kötbér egyfajta kárátalány funkcióját tölti be, ebből is következik, hogy a kötbérigény érvényesítésének nem feltétele, hogy a jogosult (azaz esetünkben az előfizető) a kár felmerülését igazolja. A jogosult a kötbérigényének érvényesítésekor egyedül a vétkes szerződésszegés tényét köteles bizonyítani; ezzel beáll a kötelezett kötbérfizetési kötelezettsége. Olvasónk esetében a kötbérigény vélhetően megalapozott, a kötbér mértékének megállapításához azonban a felek között létrejött egyedi előfizetői szerződés, illetve a szolgáltató által alkalmazott általános szerződési feltételek rendelkezési nyújtanak eligazítást.

A hírközlési törvény 143. § (1) bekezdése szerint pedig az elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetői szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a felhasználó vagyonában okozott kárt is köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével.

A törvény 142. §-a szerint a szolgáltató az előfizető részére kiállított számlához csatolt mellékletben köteles feltűntetni az előfizető által fizetendő díjakat, külön jogszabályban részletezett bontásban. Amennyiben a szolgáltató nem tesz eleget e kötelezettségének, jogsértést követ el.

A hírközlési törvény rendelkezik a hírközlési fogyasztói jogok védelméről is. A törvény 126. § (2) bekezdése értelmében a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez bejelentéssel élhet bármely előfizető, felhasználó, továbbá a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, amennyiben megítélése szerint valamely szolgáltató, forgalomba hozó vagy forgalmazó tevékenysége, szolgáltatása, terméke, eljárása, ennek során hozott intézkedése, illetőleg valamely intézkedése elmulasztása következtében az előfizetőt, illetve a felhasználót az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban vagy az előfizetői szerződésben meghatározott jogaival összefüggésben sérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn.

Dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Erna, 2011. október 26. - szerda 15:15

A szolgáltató aggályos eljárásaival kapcsolatos újságcikkek és internetes bejegyzések - a teljesség igénye nélkül - az alábbi linkeken tekinthetőek meg: A Tigáz beveti az energiafegyvert 2011.09.30 | Szerző: FOME http://www.fome.hu/hirek/219/ http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/07/27/erdekes_modszerekkel_uldozi_a_gaztolvajokat_a_tigaz/ http://www.fn.hu/belfold/20110913/tigaz/ http://www.torokbalintiujsag.hu/archivum/2010-januar/341-truekkoes-tigaz http://www.dehir.hu/debrecen/debreceni-hirek/2011/02/28/154929/vitatott-leszerelesek-sokan-allitjak-hogy-nem-csaltak/ http://www.akontroll.hu/bel1.php?ssz=650 http://www.akontroll.hu/bel1.php?ssz=424 http://www.fome.hu/hirek/214/ http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=399049 http://www.nyiregyhazinaplo.hu/index.php/naplo-cikkek/10808-tisztelt-szerkesztseg http://www.szon.hu/ujfeherto/szigoritasok-a-fiatalok-vedelmeben-ujfeherton/1788158 http://www.jogiforum.hu/forum/31/11407 http://www.pertarskereso.hu/panaszok/merooramagnesezessel-vadolnak/ http://www.szabadfold.hu/cikk?30903=30903&cikk_oldal=0 http://www.energiamedia.hu/menu/kornyved/kornyved003.html http://www.szon.hu/tigaz-ellenes-tuntetes-nyiregyhazan/1803423 http://www.hirtv.hu/?... És a legfrissebb hír: "Tömegesen cserélik a gázórákat Kótajon" több mint 100 családnál cserélte le a gázórát és 540 ezer Ft kötbért akar fizettetni a TIGÁZ a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kótajon-.... A polgármester szerint a szolgáltatóváltás a valódi ok, és közölte valamennyi családot felkarolva közösen lépnek fel a multicég vádaskodásával szemben. MTV videótár - Tömegesen cserélik a gázórákat Kótajon

Zsadányi istván, 2011. június 09. - csütörtök 23:00

Egy észrevételem lenne:-az eht 143§(3)-mas bekezdésére szeretném felhívni a figyelmet,mely a "külön jogszabály" említi meg,amelyet ha az ember elovas és értelmez,kiderül,hogy nem csak a szerződés késedelmes,vagy hibás teljesítése esetén van kötbérfizetési kötelezettsége,hanem "vagy nem szerződésszerűen teljesítés"esetében is lehet ill.kell alkalmaznia,hiszen a hibás teljesítés kategóriába nagyon sok eset nem illeszthető be.továbbá ez olyan törvényi kötelezettség,amitől nem térhet el a szolgáltató,és azt adekvált módon alkalmaznia kell.

Kiss Ákosné, 2010. március 03. - szerda 16:19

Egy termékbemutatón vásároltam,de másnap ajánlott levélben elálltam a vásárlástól.Kérdezem,hogy kötbért kérhetnek-e tőlem ha időben lemondtam a vásárlást.Egy kis cetlit ugyan aláírattak velem ott a helyszínen,hogy vissza nem mondhatom az árút. Válaszukat várom Üdv. Kissné

László Józsefné, 2010. február 02. - kedd 18:39

A fogyasztó teljes mértékig ki van szolgáltatva a szolgáltatónak.A TIGÁZ ebben vezető szerepet játszik.Én 2009. október 12-én kötöttem szerződést egy másik szolgáltatóval. A TIGÁZ úgy döntött ( teheti), HOGY CSAK JANUÁRTÓL LÉPHETEK ÁT. December 31-én bediktáltam az óraállást.Túlfizetésem van.A mai napig nem kaptam vissza az összeget. EZ a BANDA azt csinál amit akar az emberekkel, és ezt neki és a hozzá hasonló disznó társaságoknak büntetlenül lehet művelni. Kiröhögtek amikor késedelmi kamattal együtt kértem visszautalni a pénzem. Mit tehetek? Nincs pénzem ügyvédre. Nincs időm évekig pereskedni, és a végén úgyis Ők nyernének.Jól bedolgozták magukat ahová kell.Ezért azt a tanácsot adtam a gyerekeimnek ,hogy hagyják itt ezt az országot, hiszen itt a milliárdosok csak kihasználják az embereket és az igazságszolgáltatás is a pénz mellet áll. Van valami jó tanácsuk? Érdekelne. Köszönöm. László Ica

Kommentek

Mr. Dékány Endre, 2020. január 26.

Hitelre van szüksége? Bármely okból és sürgős igényként mindenféle hiteleket kínálunk, p...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

Mr. Dékány Endre, 2020. január 26.

Hitelre van szüksége? Bármely okból és sürgős igényként mindenféle hiteleket kínálunk, p...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

Mr. Dékány Endre, 2020. január 26.

Hitelre van szüksége? Bármely okból és sürgős igényként mindenféle hiteleket kínálunk, p...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza