Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Online licitek kockázatai

dr. Zugfil Tamás, 2009. október 30. - péntek 13:52
Címkék: jog, eljárás, szolgáltató, internet, vásárlás
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Mi történik, ha az online licites vásárlást követően feladott áru hibásan érkezik a címzetthez? Ki köteles gondoskodni az áru célba juttatásáról, és milyen felelősség terheli az eladót?Olvasónk az alábbi problémával keresett meg minket:

"Volt egy működő videokamerám, kicsit öreg volt és használt viszont a funkcióját ellátta. Nem kellett, így meghirdettem és eladtam egy online aukciós portálon. Az ország másik végébe, postán csomagként kellett feladni. Az árát (ötezer forint és postaköltség) meg is kaptam. A vevő miután megkapta, felhívott hogy ez sem jó az sem jó meg hogy én őt átvertem. Ezek után mindenféle csaló szélhámosnak kikiáltott. Ma kaptam egy levelet egy ügyvédi irodától, hogy fizessem meg a videokamera árát és a postaköltséget duplán, illetve ügyvédi munkadíjra további tízezer forintot. Ha nyolc napon belül nem teszem meg akkor ő bíróság elé viszi és csalás miatt feljelent. Mit tudok tenni? Két tanú is van, hogy működött a videokamera mikor fel lett adva."

Forrás: photos.com
Az ismertetett tényállás több érdekes jogkérdést is vet fel. Az ügy összes körülményének pontos ismerete nélkül nem adható egyértelmű válasz a feltett kérdésekre, csak az alábbi, általános tájékoztatásra van mód.

Mindenekelőtt azt szükséges megvizsgálnunk, hogy az internetes aukciók során a felek között jön-e létre érvényes szerződés, és ha igen, milyen tartalommal. Ehhez a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), illetve az online aukcióknak teret kínáló internetes portálok üzletszabályzatainak rendelkezéseiből kell kiindulni.

A Ptk. 211-215 §-ai rendelkeznek a szerződés létrejöttéről. Ennek megfelelően a szerződés létrejöttéhez szükséges a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat megtétele, és az ajánlat elfogadása.

Hasonlóképpen történik ez az internetes aukciók során is, amikor az eladó megvételre kínálja fel az árut. Az online portálok üzletszabályzata szerint azonban általában az eladó - ha licitről van szó - jogi értelemben véve nem ajánlatot tesz, csupán egy felhívást intéz a potenciális vevőkhöz, hogy a meghirdetett árura tegyenek ajánlatot (ajánlattételi felhívás). A jogi értelemben vett ajánlatokat ezt követően maguk a vevők teszik meg, miután egymást túllicitálva, egyre magasabb összeget kínálnak a konkrét termékért. Az eladó az internetes licitek során általában nem válogathat szabadon a beérkezett ajánlatok között, mert az üzletszabályzat elfogadásával az esetek döntő többségében arra vállal kötelezettséget, hogy az ajánlatok megtételére nyitva álló határidőn belül (azaz a licitálás időtartama alatt) beérkezett legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést. Az üzletszabályzatok szerint az ajánlattételre nyitva álló idő lejártának pillanatában beérkezett legmagasabb ajánlat minősül az eladó által elfogadott ajánlatnak. Az ajánlat elfogadásával a szerződés az ajánlatban foglalt tartalommal jön létre.

A szerződés létrejötte azt eredményezi, hogy a szerződő felek kötelesek szerződésben foglalt kötelezettségeiket teljesíteni. A vevő köteles megfizetni a vételárat, az eladó pedig köteles átadni a megvett terméket. Mivel internetes licitek esetében az ügylet távollévő felek között jön létre, a felek nem tudják nyomban a helyszínen teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket. Rendkívül fontos ezért annak szabályozása, hogy a felek milyen módon kötelesek teljesíteni a szerződést.

A szabályozásnak három variációja lehetséges: az első és leggyakoribb módszer, amikor az aukciós portált üzemeltető személy vagy szervezet üzletszabályzatában rendelkezik e kérdésekről. Ha ez az eset áll fenn, az aukcióban részt vevő eladó és vevő között létrejött szerződésre az üzletszabályzatban foglaltak irányadók. A pénz kifizetésének, az áru leszállításának, és az átvételnek az üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően kell történnie, a felek pedig az üzletszabályzat és a jogszabályok szerinti felelősséggel tartoznak annak teljesítéséért.

Forrás: MTI
Amennyiben az üzemeltető üzletszabályzata nem rendelkezik a teljesítésről
- ahogyan olvasónk esetében sem rendelkezett - úgy a felek szabadon állapodhatnak meg a teljesítés szabályaiban. Ennek leggyakoribb esete, amikor az eladó az ajánlattételi felhívásban meghatározza a fizetés (átutalás, postai utánvét, stb.) illetve az áru célba juttatásának módját (posta, DHL, személyes kiszállítás vagy személyes átvételi kötelezettség a vevő részéről). Ilyenkor a szerződés tartalmát illetően az eladó ajánlattételi felhívásában foglaltak irányadóak. Ha sem az üzletszabályzat, sem az ajánlat nem rendelkezik a szerződés teljesítésének módjáról, úgy a teljesítésre vonatkozóan a Ptk. szabályai irányadóak. A Ptk. 278. §-a főszabályként előírja, hogy a teljesítés helye a kötelezett lakóhelye, székhelye.

Ez azt jelenti, hogy az árut a vevőnek kell átvennie a kötelezett lakóhelyén vagy székhelyén. Ez alól kivételt képez, amikor a szerződés gazdálkodó szervezetek között jött létre, ekkor ugyanis a teljesítés helye főszabályként a jogosult székhelye. A Ptk. kimondja továbbá, hogy amennyiben a szolgáltatás tárgyát a kötelezett lakóhelyétől, illetőleg székhelyétől különböző helyre kell küldeni, s azt, vagy valamely közbeeső helyet nem kötöttek ki teljesítési helyként, a teljesítés azzal történik meg, hogy a szolgáltatás tárgyát a kötelezett elküldés, illetőleg elszállítás végett átadja a jogosultnak, a szállítmányozónak vagy a fuvarozónak. Fogyasztói szerződés esetében a teljesítés a fogyasztó részére való átadással történik.

Olvasónk esetében tehát először azt kell vizsgálni, hogy a felek között létrejött szerződés szerint az eladó köteles-e megküldeni az árut a vevőnek, vagy a vevő köteles-e az eladó lakóhelyén átvenni az árut. Mivel Olvasónk esetében a vonatkozó üzletszabályzat nem rendezi e kérdést, az ajánlati felhívás illetve az ajánlat tartalmát kell megvizsgálni. Ha pedig abban sem rendelkeztek róla a felek, a Ptk. fent leírt általános szabályai nyújtanak eligazítást.

A teljesítés kérdése azért különös jelentőségű, mert a Ptk. 279. § (2) bekezdése szerint a teljesítéssel a kárveszély - ha a törvény kivételt nem tesz - a másik szerződő félre száll át. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a teljesítés csak a vevő részére történő leszállítással valósul meg (azaz a szállítás kötelezettsége az eladót terheli) akkor a vevő részére történő átadást megelőzően a dologban bekövetkezett károkért az eladó viseli a felelősséget. Amennyiben az árunak az eladó lakóhelyén történő átvétele a vevő kötelezettsége, úgy a szállításból eredő károkat a vevő viseli. Természetesen arra is van lehetőség, hogy az eladó önként vállalja a vevő helyett a dolog leszállítását. Ebben az esetben azonban - amennyiben az eladó nem zárja ki a kárveszély viselését - az eladó felel a dologban a szállítás során bekövetkezett károkért.

Ha az áru szállítása fuvarozó útján vagy postai úton történik, a szállítást végző fuvarozó illetve posta a törvényi előírások szerint felelősséggel tartoznak a dologban bekövetkezett károkért. Olvasónk esetében a szállítást a posta végezte. A postatörvény (2003. évi CI. törvény) az alábbiak szerint szabályozza a posta felelősségét: A postai szolgáltató felelős azért a kárért, amely a küldemény felvételétől annak kézbesítéséig terjedő időben a postai küldemény megsemmisüléséből, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kárt a postai szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, a küldemény belső tulajdonsága, vagy a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, illetve a károsulton kívüli harmadik személy küldeménye okozta. Az egyetemes postai szolgáltatás keretében felvett nem könyvelt postai küldemény megsemmisülése, teljes vagy részleges elveszése vagy megsérülése esetén a postai szolgáltatót - kivéve, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta - kártérítési kötelezettség nem terheli. Ha az értéknyilvánítás különszolgáltatással feladott (értéknyilvánított) postai küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész, vagy megsérül, a postai szolgáltató az alábbiak szerint köteles kártérítést fizetni. A küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén a fizetendő kártérítés összege az értéknyilvánításban megjelölt érték összege, részleges elveszése vagy megsérülése esetén a fizetendő kártérítés összege úgy aránylik az értéknyilvánításban megjelölt érték összegéhez, ahogyan a keletkezett kár aránylik a küldemény teljes értékéhez.

A kártérítési igény érvényesítésére általában a feladó jogosult, kivéve, ha a postai küldeményt a címzett részére kézbesítették, vagy a kártérítési igény érvényesítésének jogát a feladó a címzettre engedményezte. Ez utóbbi esetekben az igényt a címzett érvényesítheti.

A fentiekből látszik, hogy annak eldöntése, hogy a küldemény megsérüléséért kit terhel felelősség, adott esetben igen komoly vizsgálatot igényel. Amennyiben a vevő bizonyítja, hogy az eladót vagy teljesítési segédjét terheli a felelősség, úgy a szerződés hibás teljesítéséről beszélhetünk. A Ptk. 306. §-a szerint hibás teljesítés esetén a jogosult - az igényérvényesítési határidőn belül - elsősorban a termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, ennek lehetetlensége vagy aránytalan többletköltség okozása esetén pedig árleszállítást követelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Olvasónk leveléből kiderül, hogy a vevő a teljes vételárat visszaköveteli, ezért feltételezhetően elállt a szerződéstől. Ebben az esetben az eredeti állapotot kell helyreállítani, azaz mind a vételár, mind a kamera visszajár. Hibás teljesítés esetén a jogosult a fentieken túlmenően követelheti, hogy a kötelezett térítse meg számára a hibás teljesítéssel okozott kárát is (pl. postaköltség, de adott esetben ilyen lehet az ügyvédi munkadíj is). Mindezek feltétele azonban az, hogy az eladó hibásan teljesítsen.

A csalás miatt történő feljelentéstől olvasónknak kevésbé kell tartania. A Büntető Törvénykönyv 318. § (1) bekezdése szerint az követ el csalást, aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz. Ennek azonban minden esetben feltétele a szándékosság, ami olvasónknál vélhetően nem áll fenn.

Dr. Zugfil Tamás
SCHVERTFŐGEL és TÁRSA Ügyvédi Iroda
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

VV, 2011. október 19. - szerda 08:31

Tisztelt Fórumozók! S Egy hibába estem, hogy másnak licitáltam, de kiderült, hogy a kép és leírás alapján nem felel meg, így nem vette át. Nekem meg nincs szükségem rá. A vevő kényszerít az átvevésre-persze megértem, de mivel arra amire kell nem használható nem kellett- polgári perrel fenyeget. Az érték 5 ezer alatti.

ZZ, 2010. november 07. - vasárnap 10:43

Tisztelt fórumozók.Tisztelettel segítségeteket Kérem.Be vagyok regisztrálva a Cserebere.hu-ra.Tegnapelőtt este feltettem néhány terméket licitre.Sajnos a villámárat 2 ft-ba határoztam meg.Szóban forgó tárgyak,hifitorony 4 eleme.Szóval balfék és figyelmetlen voltam.Az átvételt személyes átvételként jelöltem meg,készpénzfizetéssel.A nyertes rögtön flegma modorban,ügyvédhozzátartozó fenyegetéssel hozta a tudtomra,ha nem küldöm el,peres eljárást kezdeményez.Rendben,lenyeltem és hajlandó vagyok elküldeni.Mivel személyes átvétel volt a liciten írtam,lakhelyemen 5 munkanapon belül átveheti.Ő persze postai utánvéttel akarja tőlem megkapni.Kérdésem hozzátok:Kötelezet-e engem erre?A termékeim kifogástalan állapotban vannak.Ha elküldöm és beperel hogy rossz stb a termék én nem tudom bizonyítani az ellenkezőjét.Rám veri az összes költséget és a többit.Mit tegyek?Ha valaki olvassa ezt az írást és tud válaszolni kérem tegye meg.A fenti írásból kiderül ,hogy nem alaptalan amit kérdezek.Kérlek segíts.

TD, 2010. április 25. - vasárnap 21:51

Nagy eladói múlttal rendelkezem mint a Vaterán, mint a Teszveszen, jelenleg a Zsibvásáron, mivel ott nem kell jutalékot fizetni az eladások után. Máig azt mondom, hogy csak eladni érdemes, venni nem igazán, mert a mérleg inkább a negatív tapasztalatok felé billen. Eladásnál pedig az a gond (a hazai vásárlóközönséggel), hogy a hirdetésekben meghatározott, piaci ár alatti termékeknél folyamatosan alkudoznak. Igaz, hogy ez egy virtuális piactér, de a lényeg a licitálás, nem az, hogy pofátlan üzenetekben próbáljuk megtudni, mennyi lenne a minimálár, mennyi lenne az alja, kifizetem-e a postaköltséget a vásárló helyett?! Abszurd felfogás! Én is vásároltam jó pár terméket mind a 3 portálon, de soha nem kuncsorogtam, hogy adják már oda ennyiért is, mert.. Szerencsére én mindíg megkaptam a termékeket, igaz, volt amelyiket szikéval vagdostam fel mérgemben. Hogy miért? Az eladó felrakott egy nem túl éles képet a leírás szerint szinte új, hibátlan, valódi bőr táskáról. Hiába volt kedvező az ára, a postadjak jelenleg igen magasak és kizárólag ajánlottan kérek feladni mindent és én is csak ajánlottan postázok, így már nem is volt olyan olcsó! A táska meg is érkezett pár nap múlva, alaposan becsomagolva. Kibontás után jött a hidegzuhany, a táska csúnya, merev műbőr, az előző kedves tulajdonosa arra sem volt képes, hogy letörölje róla a vastag port és a csattokon lévő zsíros ujjlenyomatokat, illetve hogy kiszórja a táska belsejében lévő fura szagú port (talán púdert?). Nagy csalódás volt, főleg, hogy másnap már a cippzár sem működött, ekkor vettem elő a szikét és töltöttem ki a haragomat a több, mint 2000Ft-ért vásárolt kacaton. Online vásárlás után kaptam így postai úton belül rozsdás, patinás, törött, ütött-kopott mobiltelefont, megfakult-megsárgult újszerűnek jelölt könyvet, selejtes bakancsot, 10 percig működő karórát, pontatlan zsebórát, stb. Még azt megemlíteném, hogy amikor én hirdettem mobiltelefont, fel volt tüntetve, hogy csak ajánlottan küldöm, mint minden terméket a vételár és a postaköltség átutalása és beérkezése után. Ellenben akadt egy vidéki bácsi, aki napokig rimánkodott, hogy szegény unokájának pont ez a típusú telefonja ment tönkre és csak ilyet akar, ő mindent kifizet, csak adjam fel neki utánvéttel. Pár nap után belementem-vesztemre. Mivel a vevő szóban vállalta, hogy mindent ki fog fizetni, elkészítettem a csomagot és plusz biztosítással fel is adtam a kért címre nem kevés költségért. Kb 1 hét múlva kaptam egy értesítőt a postától, hogy a csomagot kézbesítették, de a címzett nem vette át. Hab volt a tortán, hogy csak akkor vehettem át a komoly pénzért feladott csomagomat, ha kifizettem a posta által kért összeget. Nem ajánlom senkinek az utánvétet és én is először és utoljára engedtem a könyörgésnek. Természetesen a bácsi ezek után már nem volt elérhető. Azon kívül, hogy a Vatera, vagy bármelyik online licitoldal kitiltja az ilyen anti eladókat,vagy anti vásárlókat, nem töténik az égvilágon semmi és ezt ezek az inkorrekt emberek is tudják. Volt olyan eset, hogy fiatalok merő szórakozásból "ütögették" le a termékeket, majd miután maguktól nem jelentkeztek, hívásomkor épp a szülőt sikerült telefonvégre kapnom, aki mit sem selytett az egészről és azt sem tudta, hogyan kérjen elnézést a történtek miatt. Előfordult, hogy személyes találkozót egyeztetve másfél órát vártam egy suhancra, aki teljesen lazán vette a dolgot és csodálkozott, miért vártam őt idegesen?! De olyan is akadt, akit -15 fokban képes volt össze-vissza hazudozni és megbeszélni eg találkozót, amire esze ágában sem volt eljönni, majd a telefont sem felvenni. Mindent összevetve több évnyi idegeskedés után úgy éreztem,már nem éri meg az egész és többször gondoltam, hogy inkább felgyújtom azt a sok szép, vagy hasznos, szinte új dolgot, ami olcsón sem kell senkinek.

hellboy, 2010. március 24. - szerda 20:09

tértivevényesen kell feladatni minden esetben, így tudná ő igazolni vagy sem, hogy át lett adva a motyó... így az ígyjárás esete forog fent... legközelebb vagy személyes átvét, vagy tértis... még adhatsz negatí véleményt róla, hogy ezt tette veled, ami neki nem lesz jó, ha eddig a korrekt eladó státuszba volt sorolva...

dittke, 2010. március 24. - szerda 19:54

Mi van abban az estben ha fizettem az aukcióban az eladó licit nélküli ár esetén átvállalja a postaköltséget. Pénz elutalva cucc sehol.... Vatera nem csinál semmit.....

GReddy, 2009. november 05. - csütörtök 17:39

Sajnos SS úrnak igaza van. :( Az üzleti etika nagyon gyenge oldala a magyar népnek. Ebből az adódik, hogy eleve úgy kell odaállnod (netes adásvételnél meg főleg!) hogy át akarnak ba... verni. Tehát BIZTOS, hogy ROSSZ, TÖRÖTT, SÉRÜLT, REPEDT, stb sóznak rád. Nem tudom, akartál-e már cigánytól (most ez itt polkorrekt? Nem pejoratív használom a szót, hanem a népcsoportot jelölöm a nevén) vásárban lovat venni? Ugyanaz pepitában! Persze, el kell dönteni, hogy megéri -e a rizikót, mert amit esetleg spórolhatunk a vámon, azt a rév simán elviszi. Hellboy - vitatnám, ugyanis utánvétes csomagot te addig nem fogsz kibontani, amíg ki nem fizetted, akkor meg? Röntgenszemed van? Honnan tudod, hogy nem törött, hiányos repedt a cuccod? Hogy akarod bizonyítani? Egyébként én pl MINDIG értékbiztosítva adok fel csomagot, pont az ilyenért. Bár az sem garancia. Éééés, bizony Zsininél a pont. Javasolt eljárások, a csomagot értékbiztosítva feladni, a csomagolásról fotókat csinálni tanú jelenlétében, kibontás ugyanúgy, kifizetés után ott, helyben, a postán, tanú jelenlétében bontani, megnézni, nem e törött, repedt, etc. Ugyanis a posta is focizik a cuccokkal...

Sárosi Sándor, 2009. november 02. - hétfő 08:19

A vaterán vettem egy notebookot gyakorlatilag új áron, 20 hónap gyári garanciával volt meghirdetve. Az apa nevében fiatalkorú fia hirdette meg, az adásvételi szerződést az anyja írta alá. A garanciajegyet nem tudták odaadni, a szerződésre ráírattam kézzel hogy 10 napon belül pótolják. Nem pótolták. Amikor vissza akartam vinni a notebookot az apa megígérte hogy visszaveszi, de a fia elküldött a bús p...ba. Tértivevényes levelemre (felszólításomra - pert kilátásba helyezve) telefonon felhívott az anya hogy ne zaklassam, nyugodtan menjek bíróságra. Jól taktikáznak, ennyi pénzért ki akar bíróságra járni? Többször is vásároltam neten - EBAY-en is, de eddig csak magyarok és távol-keletiek vertek át, GER CH UK USA CAN soha. Azt hiszem az üzleti tisztességről még van mit tanulnunk...

hellboy, 2009. november 01. - vasárnap 13:09

bizonyítania kell akkor a vevőnek, hogy nem abban az állapotban érkezett meg mint amiben megállapodtak... benne van a cikkben.... sok idő után az első olyan cikk amibe nem találok hibát...

Zsini, 2009. október 30. - péntek 19:20

Úgy tűnik arra az esetre nem történt kitérés, hogy mi van,akkor ha a vevőhöz megérkezett áru az eladó által leírt állapotban érkezett meg, csak éppen utólag kitalálta, hogy pénzt szerezhet az eladótól?

Kommentek

kizsgé, 2020. szeptember 02.

Én általában nyeremény játékokon veszek részt állítólag. Mindig hatalmas összegeket nyere...

Nigériai csalások: még mindig lesik hirdetéseinket

REMY FINK, 2020. június 21.

Helló, kölcsönre van szüksége? Írjon nekünk e-mailt remy.credit111@gmail.com
E-mail (r...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Mr. Dékány Endre, 2020. június 12.

Szüksége van bármilyen pénzügyi támogatásra? Személyi kölcsönök? Üzleti hitelek? Jelzál...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza