Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

Jótállással, szavatossággal, garanciális kérdésekkel kapcsolatos bírósági határozatok

Bíróság, 2009. január 01. - csütörtök 02:49
Címkék: fogyasztóvédelem, jog, törvény, garancia, szavatosság, jótállás, kiadvány, eljárás
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Jótállással, szavatossággal, garanciális kérdésekkel kapcsolatos bírósági határozatok: BH1999.103, BH2004.182, BH2006.410, BH2007.155, BH2007.398, BH2008.116, BH2008.88, EBH2007.1744EBH2007. 1744

Meghibásodott fogyasztási cikket a forgalmazó - három munkanapon belüli érvényesítés esetén - köteles kicserélni [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 7. §, 1997. évi CLV. törvény 6. §].


Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság határozatával a felperest 1 000 000 forint fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta fogyasztói bejelentés alapján. A fogyasztó 2006. február 20-án a felperes győri üzletében záráskor, eredeti csomagolásban, két darab mobiltelefont vásárolt. Az egyik készüléket a bejelentő visszavitte két napon belül az üzletbe, ahol a telefont egy hónapos határidővel javításra vették át átvételi elismervény-jegyzőkönyv alapján. Megállapította az elsőfokú közigazgatási szerv, hogy a felperes győri üzletében a fogyasztó minőségi kifogásának intézésénél nem tartották be az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-ának előírásait. Ennek betartása a forgalmazóra kötelező, a forgalmazó a hiba okát csak később, a jogszabályban előírt csereigény érvényesítése után vizsgálhatja.

A felperes fellebbezése folytán az alperes a 2006. július 11-én meghozott határozatával a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 6. §-ának c) pontja, valamint a Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése és 7. §-a alapján helybenhagyta az elsőfokú közigazgatási határozatot. Határozata indokolásában rögzítette, hogy a panaszos a vásárolt készüléket két nap múlva visszavitte az üzletbe, mivel azt nem lehetett rendeltetésszerűen használni. A felperes győri üzletének vezetője azt nyilatkozta, hogy a telefont beküldték vizsgálatra és tájékoztatták a panaszost, hogy a szerviz véleményétől függően fogják kicserélni a telefont, a helyszínen nem áll módjukban megállapítani a csereigény indokoltságát. A szerviz a csereigény indokoltságát megállapította, a panaszos az új készüléket átvehette.

A Korm. rendelet 7. §-a értelmében, ha a fogyasztó három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat az 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 306. § (1) bekezdésének a) pontjára, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni. Megállapította az alperes, hogy a felperesi társaság e rendelkezés figyelmen kívül hagyásával az általános jótállásra vonatkozó rendelkezések alapján intézte a panaszos minőségi kifogását, ezért annak jogszabálysértő intézése miatt az Fgytv. 48. §-ának (1) és (2) bekezdése alkalmazásával fogyasztóvédelmi bírságot kellett a felperessel szemben kiszabni.

A felperes keresetében kérte az alperes határozatának hatályon kívül helyezését. A megyei bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Ítéletének indokolásában a Korm. rendelet 7. §-ára hivatkozással megállapította, hogy e rendelkezés alapján nincs helye a hiba eredetének kicserélés előtti vizsgálatára, a forgalmazó a fogyasztási cikket azonnal köteles kicserélni, amennyiben a hiba a rendeltetésszerű működést akadályozza. A tartós fogyasztási cikkek esetén a három munkanapon belül érvényesített csereigény épp azt valószínűsíti, hogy a hiba gyári eredetű. Ilyen, szinte azonnal észlelt hiba esetén az R. tehát kötelezővé teszi a termék cseréjét és eltér a Ptk. általános szabályaitól. Mindez nem jelenti azt, hogy a forgalmazó ne lenne jogosult a termék hibájának eredetét vizsgálni. Miután kicserélte a készüléket, jogosult vizsgálni a hiba eredetét és amennyiben azt tapasztalja, hogy az a vásárlást követően keletkezett okra vezethető vissza, illetve rendeltetésellenes használat eredménye, a polgári jog általános szabályai szerint érvényesítheti kártérítési igényét a fogyasztóval szemben.

A jogerős ítélet ellen a felperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyben kérte annak hatályon kívül helyezését. Álláspontja szerint a jogerős ítélet a Korm. rendelet 7. §-ába ütközően jogszabálysértő, mert nyelvtani értelmezéssel nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy e rendelkezés a csere intézésének határidejét azonnal vagy három napon belül írná elő, mivel a csere intézésére kifejezett határidőt nem állapít meg. E tekintetben a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) irányadó, amelynek 4. §-a szerinti megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, lehetőleg 15 napon belül kell a csereigényt intézni. Így az a megállapítás sem állja meg a helyét, hogy a csereigény nem azonnali intézése, azt egy konkrétan meg nem határozott időre tolná ki, és ezáltal kiüresedne a Korm. rendelet 7. §-ának lényege. A felperes vitatta a megyei bíróságnak azt a megállapítását is, hogy a három munkanapon belül érvényesített csereigény a hiba gyári eredetét valószínűsítené (pl. a beázás, rongálódás miatti hibák időben függetlenek a vásárlás időpontjától). A három munkanapon belüli csereigények előzetes vizsgálat nélküli teljesítése vezetne tehát párttalanul sok és kezelhetetlen fogyasztói igényhez. Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában fenntartását kérte. Álláspontja szerint a Korm. rendelet 7. §-a kivételt jelent az általános szabályoktól, a felperes jogtalanul vizsgálta be a háromnapos csereigény érvényesítése esetén a terméket, a vásárló igényt tarthat a termék azonnali cseréjére.

A felülvizsgálati kérelmet a Legfelsőbb Bíróság az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 274. §-ának (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül bírálta el. A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A Korm. rendelet 7. §-a alapján, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A GKM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

A GKM rendelet 4. § (2) bekezdése előírja, hogy a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A Korm. rendelet 7. §-a kivételes szabályt tartalmaz arra az esetre, ha fogyasztó a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti jótállási csereigényét. Ezen rendelkezés abban jelent kivételt a GKM rendelet 4. §-a alól, hogy a csereigény három munkanapon belüli érvényesítése esetén a forgalmazó nem alkalmazhatja a GKM rendelet 4. §-ának (1) bekezdését, vagyis nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut - amennyiben van ugyanolyan árucikk a forgalmazónál - előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni.

Ha az azonnali csere azért nem lehetséges, mert a fogyasztási cikk átmenetileg nincs a forgalmazó üzletében vagy raktárában, a GKM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése irányadó a Korm. rendelet szerinti kicserélés tizenöt napos határidejére is.

Tévedett tehát a felperes a GKM rendelet 4. § (1) bekezdésének alkalmazásában, mert ez a szabály a három munkanapon belül érvényesített jótállási csereigényre nem vonatkozik. A Legfelsőbb Bíróság megyei bírósággal egyező álláspontja szerint, miután a Korm. rendelet 7. §-a alkalmazásában az előzetes vizsgálatot igénylő kijavításra nem ad a jogszabály lehetőséget, ebből értelemszerűen következik a meghibásodott fogyasztási cikk azonnali kicserélésének kötelezettsége a forgalmazó részéről.

Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. §-ának (3) bekezdése alkalmazásával hatályában fenntartotta. (Legf. Bír. Kfv. III. 37.027/2007.)

(Megjelent: Legfelsőbb Bíróság Határozatainak Hivatalos Gyűjteménye 2007/2.)


Forrás: FOME 

További határozatokat olvashat a lapozás után!

1.  Jótállással, szavatossággal, garanciális kérdésekkel kapcsolatos bírósági határozatok
2.  BH2008. 88 - A szavatossági igény érvényesíthetőségének elévülési határideje a hiba felismeréséig, nem pedig a hiba okának a megismeréséig nyugszik
3.  BH2008. 116 - A dolog kicserélése iránti igényt általában nem alapozza meg az első sikertelen javítás
4.  BH2007. 398 - I. Nem iparjogvédelmi jogok megsértésének vétsége, hanem áru hamis megjelölésének bűntette valósul meg, ha a terhelt kereskedelmi forgalom keretében, továbbeladás céljából, más eladótól beszerzett, hamis márkajelzéssel ellátott termékeket tart és forgalmaz az üzletében - II. Áru hamis megjelölése bűntette és szabálysértése elhatárolásánál a ténylegesen előállított, megszerzett, tartott vagy forgalmazott és nem a hiteles, az eredeti márkajelzéssel szabályosan ellátott áruk értéke irányadó
5.  BH2007. 155 - A jótállási idő lejárta után észlelt és bejelentett hiba esetén a jogosult szavatossági igényt érvényesíthet, az erre irányadó határidők figyelembevételével
6.  BH2006. 410 - I. Hibásan teljesíti az importőr a kenőolaj forgalmazására kötött szerződést, ha nem szerzi be a veszélyes anyagok forgalmazásához szükséges országos engedélyt, és a termék csomagolásához tartozó címke nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. - II. A több évre szóló keretszerződéstől való elállásra nem ad alapot egyetlen szállítmány hibája miatt annak feltételezése, hogy a még meg sem kötött egyedi szerződések teljesítése is hibás lesz.
7.  BH2004. 182 - A jelentős költséget igénylő és rövid idő alatt ki nem javítható hiba általában megalapozza a jogosult elállási jogát.
8.  BH1999. 103 - Nem valósítja meg a fogyasztó megtévesztésének a vétségét, aki nagy nyilvánosság előtt hamis címkével ellátott - nagyobb mennyiségnek nem tekinthető - ruhaneműt hoz forgalomba; ez a magatartás legfeljebb a hamis termékjelzés szabálysértéseként értékelhető.

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Kommentek

Mr. Dékány Endre, 2020. január 26.

Hitelre van szüksége? Bármely okból és sürgős igényként mindenféle hiteleket kínálunk, p...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

Mr. Dékány Endre, 2020. január 26.

Hitelre van szüksége? Bármely okból és sürgős igényként mindenféle hiteleket kínálunk, p...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

Mr. Dékány Endre, 2020. január 26.

Hitelre van szüksége? Bármely okból és sürgős igényként mindenféle hiteleket kínálunk, p...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza