Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható

Kormány, 2009. január 01. - csütörtök 02:50
Címkék: fogyasztóvédelem, törvény, jog, kereskedő, vendéglátás, nyitva tartás, élelmiszer, alkohol, műszaki cikk, szolgáltató, szupermarket, hipermarket, vásárlás, kiadvány
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

Az üzletek működésének rendje, egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei, üzletkörök, közterületen árusítható termékek133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirőlA Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12. §-a (1) bekezdésének a), e), f), i) és j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szolgáltatás kivételével - a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont], külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és a saját előállítású termékét üzletben értékesítő termelőre (a továbbiakban együtt: kereskedő) terjed ki.

(2) E rendeletet - az automatából történő értékesítés, a közterületi értékesítés, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység kivételével - nem kell alkalmazni azon kereskedelmi tevékenységekre, amelyek végzéséhez a Kertv. értelmében nem szükséges üzlet.

2. § (1) A kereskedő - a 7-9. §-ban meghatározott kivétellel - csak jogerős határozattal az 1. melléklet szerint kiadott működési engedély (a továbbiakban: működési engedély) birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét.

(2) A működési engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a tennék forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

(3) A forgalmazott termékhez kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások végzéséhez - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - külön engedélyre nincs szükség.

(4) A kereskedő a működési engedély megadásáról szóló határozatot vagy annak másolatát köteles az üzletben tartani és azt az ellenőrzések során bemutatni. A működési engedélyt a kereskedő köteles az üzletben a vásárlók számára is jól látható helyen elhelyezni.

3. § (1) A Kormány - e rendelet, valamint a Kertv. 3. §-ának (5)-(6) és (8) bekezdése, 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja és (5)-(6) bekezdése, továbbá 9. §-ának (1) bekezdése és (4) bekezdésének a) pontja tekintetében - kereskedelmi hatóságként a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) jelöli ki. A kereskedő az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedő székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti.

(2) A működési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell
a) a kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét;
b) a kereskedő cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát;
c) a kereskedő adószámát, statisztikai számjelét;
d) az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, eladóterének alapterületét (m2), kereskedelmi szálláshely, illetve vendéglátó üzlet esetében annak befogadóképességét, továbbá mozgóbolt esetében a működési területének, útvonalának jegyzékét;
e) az üzlet tulajdonosát;
f) az üzlet használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okirattal együtt;
g) az üzletkör, üzletkörök megnevezését, számát, első helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározó fő üzletkört;
h) az üzlet elnevezését (cégfeliratát);
i) az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét, illetve mozgóbolt esetében az árusítás napjait;
j) a 4. § (1) bekezdésének fd) pontjában meghatározott tevékenységek folytatása esetében
ja) a tevékenység végzéséhez szükséges - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmezésében használt - veszélyes munkaeszközöket,
jb) az üzletben, illetve a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját,
jc) a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével,
jd) az ivó- és iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat,
je) az üzemeltetéshez, illetve a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját,
jf) a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját,
jg) a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,
jh) a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet,
ji) amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét;
k) a szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges, külön jogszabályban előírt tervdokumentumot, dokumentumokat;
l) vendéglátó üzlet esetében a kereskedő nyilatkozatát arról, hogy folytatni kívánja-e a 16. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek valamelyikét;
m) a kereskedő nyilatkozatát arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban a 4. § szerinti helyszíni szemle megtartását.

(3) A kérelemben a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott üzletkör, üzletkörök megnevezését és számát a 2. mellékletben foglaltak szerint a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység, illetve forgalmazni kívánt termékek alapján kell megjelölni. Több üzletkör megjelölése esetén első helyen kell feltüntetni az üzlet fő tevékenységét, szakmai jellegét meghatározó fő üzletkört.

(4) A (2) bekezdés h) pontjában megjelölt elnevezést a kereskedő - az üzlet elnevezésére a külön jogszabályokban foglalt rendelkezésekre is figyelemmel - határozza meg. Az üzlet elnevezésének (cégfeliratának) utalnia kell az üzlet szakjellegére, a folytatni kívánt fő tevékenységre vagy az ott vásárolható termékekre, szolgáltatásokra.

4. § (1) A jegyző, amennyiben a kereskedő a 3. § (2) bekezdésének m) pontja szerint helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően helyszíni szemlét köteles tartani, amelyről értesíti
a) a kérelmezőt;
b) az üzlettel, valamint az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (az ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelőit, társasház esetén a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt);
c) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi, fővárosi kerületi intézetét (a továbbiakban: ÁNTSZ);
d) az első fokú építésügyi hatóságot;
e) az illetékes rendőrkapitányságot;
f) a vevőszolgálat céljából működtetett helyiség kivételével az üzletben folytatni kívánt tevékenységtől, illetve forgalmazni kívánt terméktől függően
fa) a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területileg illetékes hatósági főállatorvosát, ha az üzletben, vendéglátóhelyen állati eredetű élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot használnak fel, hoznak forgalomba, továbbá amennyiben az üzletben terményt, takarmányt, élő állatot, illetve állatgyógyászati készítményt értékesítenek,
fb) a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságát, ha az üzletben járműkereskedelmi tevékenységet folytatnak,
fc) az MgSzH-t, ha az üzletben növényvédő szert értékesítenek,
fd) az illetékes környezetvédelmi hatóságot, ha az üzletben nem veszélyes hulladékot értékesítenek, motorkerékpár-javítást folytatnak, továbbá amennyiben a kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként külön jogszabály szerint telepengedély-köteles tevékenység lenne,
fe) a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, amennyiben az üzletben vegyi árut, festéket, veszélyes árut forgalmaznak,
ff) a hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokságot - ha az üzletben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyagot értékesítenek, járműkereskedelmi tevékenységet folytatnak, üzemanyagot értékesítenek, valamint az áruház (kisáruház), a 10 fő feletti befogadóképességű kereskedelmi szálláshely, a 30 fő feletti befogadóképességű vendéglátó üzlet esetén -, illetve a Magyar Honvédség létesítményeinek területén a létesítési engedélyezési eljárásokban szakvéleményező szolgálati személyt;
g) a külön jogszabályban meghatározott hatóságot, szervet, ha hozzájárulása szükséges a termék értékesítéséhez, illetve a tevékenység folytatásához.

(2) A jegyző az értesítést - az (1) bekezdés c)-g) pontjában megjelölt szerveknek a kérelemben megjelölt adatok és okiratok egyidejű megküldésével - a helyszíni szemle megtartása előtt legalább nyolc nappal korábban küldi meg. Az értesítésben a jegyző felhívja az (1) bekezdés b) pontjában foglalt meghívottak figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

(3) A jegyző az eljárás során
a) az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím, székhely stb.), és a 3. § (2) bekezdésének e) és f) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot, valamint
b) mozgóbolt esetében a kérelemben megjelölt, a mozgóbolt működési területével érintett települések jegyzőinek hozzájárulását az illetékes földhivatal, illetve az érintett települések (Budapesten a kerület) jegyzőinek megkeresése útján hivatalból szerzi be.

(4) Az (1) bekezdés c)-g) pontjában megjelölt hatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják, és a szakhatóságok eljárására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott határidőn belül írásban közlik.

(5) A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvben rögzíti a véleményeket, valamint saját megállapításait, és a jegyzőkönyv egy példányát a helyszíni szemlére meghívottaknak a szemlét követő nyolc napon belül megküldi.

(6) Amennyiben a kereskedő a 3. § (2) bekezdésének m) pontja szerint helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be az (1) bekezdésben megjelölt szakhatóságok állásfoglalását és értesíti az (1) bekezdés b) pontjában megjelölteket.

5. § (1) A jegyző az üzlet működésének engedélyezése iránti kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül dönt a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a 3. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános. A nyilvántartásból való adatigénylés esetén a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jegyző a működési engedélyen és a nyilvántartásban
a) csomagküldő kereskedelmi tevékenység esetén „CS”
b) mozgóbolt esetében „M”,
c) a nem e rendelet hatálya alá tartozó alaptevékenységet végző vállalkozás által kiegészítő tevékenységként folytatott kereskedelmi tevékenység esetén „K” jelölést alkalmaz.

(3) A jegyző az üzletben folytatni kívánt tevékenység végzéséhez, a kérelemben megjelölt termék forgalmazásához szükséges okiratok, hatósági, szakhatósági állásfoglalások, engedélyek, valamint mozgóbolt esetében a 4. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulás megléte esetén, ha az más jogszabály előírásaiba nem ütközik, a működési engedély megadására vonatkozó döntést és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a működési engedélyt egy határozattal adja ki.

(4) A jegyző a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról rendelkező határozatot közli
a) a kérelmezővel;
b) az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival, használóival, kezelőivel, társasház esetén a közös képviselővel, illetve az intézőbizottság elnökével, lakásszövetkezet esetén annak igazgatóságával);
c) az eljárásban közreműködött hatóságokkal, szervekkel;
d) a fogyasztóvédelmi hatósággal;
e) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervével;
f) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal a hatáskörét érintő ügyekben;
g) az 5. mellékletben meghatározott üzlet esetében a területileg illetékes vámhatósággal (a továbbiakban: vámhatóság).

6. § (1) A kereskedő a működési engedély megadását követően a 3. § (2) bekezdésének a)-h) és j)-k) pontjában megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve az i) pontban megjelölt adatokban bekövetkező változást az azt megelőző öt munkanapon belül írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

(2) A jegyző az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érintő, a 3. § (2) bekezdésének a)-c), e)-f) és h)-i) pontjában megjelölt adatokban történt változás esetén az adatváltozásokat határozattal a nyilvántartásba bejegyzi.

(3) A működési engedély tartalmát is érintő, a 3. § (2) bekezdésének a)-c) és h) pontjában megjelölt adatokban történő változás esetén a jegyző a nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a korábban kiadott működési engedély bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyt egy határozattal adja ki.

(4) A működési engedély jogosultjának személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem érinti - a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

(5) Az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört érintő, a 3. § (2) bekezdésének d) és g), valamint j)-k) pontjaiban megjelölt adatokban történő változás, továbbá a működési engedélyen nem engedélyezett termékkör, tevékenység utólagos engedélyezése esetén a jegyző az e rendelet 4. §-a és 5. §-a szerinti engedélyezési eljárás lefolytatásával a korábban kiadott működési engedély bevonásával egyidejűleg új működési engedélyt ad ki.

(6) Az üzlet megszüntetése esetén, a megszüntetést megelőző legalább egy hónappal korábban, a kereskedő köteles az üzlet tervezett megszüntetésének időpontjáról a jegyzőt, valamint a vásárlókat tájékoztatni. Az üzlet megszüntetését a kereskedő köteles a jegyzőnek haladéktalanul, a működési engedély visszaadásával egyidejűleg bejelenteni.

(7) A jegyző a (2)-(4) bekezdésben meghatározott változásról, valamint az üzlet (6) bekezdés szerinti megszüntetéséről haladéktalanul értesíti az engedélyezési eljárásban közreműködött szakhatóságokat és szervezeteket, a fogyasztóvédelmi hatóságot, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt a hatáskörét érintő ügyekben, valamint a vámhatóságot.

7. § (1) A kereskedő üzlet nélkül közterületen a 4. mellékletben meghatározott termékeket a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint nevének és székhelyének feltüntetésével értékesítheti.

(2) Közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző napban az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel árusíthatóak. Nemesfémből készült ékszer-, tárgy-, díszműárut csak üzlettel rendelkező kereskedő árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével.

(3) Mozgóárusítás csak a kereskedő üzlete szerinti település közigazgatási területén belül, a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint a kereskedő nevének és székhelyének, továbbá az üzlet nevének és címének feltüntetésével végezhető. Mozgóárusítás keretében csak a kereskedő üzletében a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termék árusítható.

(4) A kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező közterületen közterület-használati engedély birtokában, az abban foglaltaknak megfelelően ideiglenesen vagy idényjelleggel árusíthatja a működési engedélyében meghatározott termékkört, illetve folytathatja az engedélyben megjelölt kereskedelmi tevékenységet.

8. § Automatából történő kereskedés csak területhasználati hozzájárulás (megállapodás) és az árusított termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedő köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

9. § A külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató a 2000 főnél kisebb népességszámú településeken (lakott helyen) végső felhasználó részére az előállító által csomagolt élelmiszert, háztartási cikket, dohányterméket, ajándékot, játékot, papír-írószert, könyvet a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel árusíthat.

10. § (1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető.

(2) Élelmiszereknek a 7. § (1)-(3) bekezdése és a 9. § szerinti árusításához az MgSzH és az ÁNTSZ engedélye szükséges.

(3) A 8. § és 9. § szerinti árusítást csak az ÁNTSZ-hez történő bejelentést követően lehet megkezdeni.

11. § (1) Az üzlettel rendelkező kereskedő alkalmi rendezvényen a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján folytathat a működési engedélyében megjelölt kereskedelmi tevékenységet, illetve értékesítheti az engedélyében meghatározott termékkört (a továbbiakban: alkalmi árusítás). Az alkalmi árusítás során a kereskedő köteles feltüntetni nevét, székhelyét, valamint üzletének nevét és címét.

(2) Szeszes ital és dohánytermék alkalmi árusítása - a külön jogszabályi rendelkezések betartásával - csak az árusítás helye szerint illetékes jegyzőhöz, rendőrkapitánysághoz és vámhatósághoz történt előzetes bejelentést követően folytatható. Az élelmiszerek alkalmi árusításához az ÁNTSZ engedélye szükséges.

(3) Az alkalmi árusítás területén a jegyző - az illetékes rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - a szeszes italok árusítását írásban korlátozhatja vagy megtilthatja.

(4) Nem minősül alkalmi árusításnak a külön jogszabály feltételei szerint a vásárokon és piacokon folytatott kereskedelmi tevékenység.

12. § (1) Csomagküldő kereskedelem érvényes működési engedéllyel rendelkező üzlettel, vagy legalább 4 m2 alapterületű, az érdemi ügyintézéshez szükséges elektronikai és technikai eszközzel rendelkező, ügyfélfogadásra alkalmas, vevőszolgálat céljából működtetett helyiséggel folytatható.

(2) A csomagküldő kereskedő köteles katalógusában, honlapján, a termék egyéb ismertetőjén azonosítható módon megnevezni magát, feltüntetni székhelyét, üzletének, illetve vevőszolgálat céljából működtetett helyiségének címét, adatkezelési engedélyének számát, továbbá a működési engedélyén feltüntetett nyilvántartási számot.

13. § Hulladékkal folytatott kereskedésnek minősül a felvásárolt nem veszélyes hulladék viszonteladónak, fogyasztónak, felhasználónak további átalakítás nélkül történő értékesítése.

14. § (1) Szexuális terméket közterületen vagy kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.

(2) Nevelési, nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül szexuális terméket értékesítő üzlet nem működhet.

15. § (1) A kereskedő - gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, illetve ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével - minden alkoholtartalmú ital (a továbbiakban: szeszes ital) kimérést köteles az árusítás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, valamint a vámhatóságnak írásban bejelenteni.

(2) Szabadforgalomban végzett, nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében jövedéki termék csak az e rendelet 5. mellékletében meghatározott üzletköri számot tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletben értékesíthető.

16. § (1) Vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható. Az üzletben az Szt. alapján szerencsejátéknak minősülő játék csak az Szt.-ben meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek folytatását a tevékenység megkezdése előtt be kell jelenteni a jegyzőnek és az illetékes rendőrkapitányságnak.

17. § (1) A kereskedő külön költség felszámítása nélkül köteles - a helyben fogyasztott termék kivételével - a megvásárolt terméket jellegének megfelelő módon, élelmiszereknél a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével becsomagolni. A vendéglátás keretében a kiszolgálásnál alkalmazott egyszerhasználatos eszközökért külön díj nem számolható fel.

(2) A kereskedő a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles az általa forgalmazott betétdíjas termék visszaváltását biztosítani, valamint az egyes termékek betétdíjáról a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni.

(3) A gyártói felelősség alapján visszavételi kötelezettség alá tartozó terméket forgalmazó kereskedő a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles a használt vagy hulladékká vált terméket díjmentesen átvenni, elkülönítetten gyűjteni és a gyártó által szervezett begyűjtő rendszerbe átadni. A gyártóval visszavételre szerződéssel nem rendelkező kereskedő köteles a visszavétel helyéről és módjáról a vásárlót tájékoztatni.

18. § (1) A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb mérték szerint forgalomba kerülő terméket - a nettó tömeget, térfogatot vagy egyéb mértéket feltüntető eredeti csomagolásban forgalomba kerülő termék kivételével - csak hatóságilag hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után szabad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos.

(2) Az árusított termék mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.

(3) A használt, minőséghibás, valamint kölcsönzésre szánt terméket az új terméktől el kell különíteni, és a termék ilyen jellegéről a kereskedő a vásárlót tájékoztatni köteles.

19. § (1) A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles az általa végzett kereskedelmi tevékenység folytatására való jogosultságát igazolni.

(2) Az üzlet biztonsági őrei a szolgálat teljesítése, továbbá az üzlet dolgozói a munkavégzésük során tevékenységükkel nem sérthetik a vásárlók személyiségi jogait. A biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vevőket jól láthatóan tájékoztatni kell.

20. § (1) A vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedővel. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. A vásárló írásbeli panaszát - a jegyző által hitelesített számozott oldalú - vásárlók könyvében teheti meg. Az írásbeli panaszt a kereskedő harminc napon belül köteles megvizsgálni és írásban megválaszolni. A válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, úgy panaszával a (2) bekezdésben meghatározott szervekhez fordulhat. Az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát a kereskedő köteles az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

(2) Az üzletben, valamint a 7-9. §-ban és 11. §-ban meghatározott árusítás esetén a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - a jegyzőhöz és a fogyasztóvédelmi hatósághoz, a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez, illetve élelmiszer-előállító és -feldolgozó tevékenységet végző kereskedelmi egységek esetében az MgSzH-hoz fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és telefonszámát.

(3) A jegyző, az engedélyezési eljárásban közreműködött szakhatóságok és szervezetek, a fogyasztóvédelmi hatóság két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

21. § (1) Az üzletek működési engedély szerinti működését és a kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását a jegyzőn kívül az engedélyezésben részt vevő hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes szervezeti egysége, valamint a vámhatóság a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni, és kezdeményezni a (2)-(4) bekezdésben foglalt intézkedések megtételét.

(2) Amennyiben a kereskedő az üzletkörét engedély nélkül változtatta meg, engedély nélkül további tevékenységgel, termékkörrel bővítette, a jegyző az előírásokba ütköző tevékenység folytatását, termékkör értékesítését megtiltja. A jegyző megtiltja továbbá a 16. § (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatását a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében. A jegyző e bekezdés szerinti határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.

(3) Abban az esetben, ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy üzlete a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyző határozattal, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

(4) A jegyző a működési engedélyt visszavonja és az üzletet bezáratja, ha
a) a kereskedő a (2) bekezdés szerinti tiltás ellenére a megtiltott tevékenységet tovább folytatja,
b) a (3) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,
c) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn;
d) az üzletben engedély nélkül működtetnek az Szt. 26. §-ának (1) bekezdése szerinti pénznyerő automatát, vagy a szerencsejáték-szervező a játékadó-fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
e) a kereskedő az Szt. 29/A. §-ának (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének nem tett eleget,
f) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt engedély nélkül továbbra is nyitva tart,
g) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt, használatának megtiltása ellenére tovább használja.

(5) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

(6) A jegyző a működési engedély visszavonásáról és az üzlet bezáratásáról szóló határozatát közli az 5. § (4) bekezdésében megjelölt személyekkel, hatóságokkal, szervezetekkel, valamint az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal.

22. § E rendelet alkalmazásában:
a) mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusító hely;
b) mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízottja olyan eszköz (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi) segítségével viszi magával az üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak;
c) termelői borkimérés: kizárólag saját termelésű szőlőbor nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében, elvitelre történő értékesítése a termelő saját előállító-helyén;
d) üzletkör: a 2. mellékletben meghatározott kereskedelmi tevékenységi kör, amelynek keretében az ott felsorolt termékek forgalmazhatók, illetve szolgáltatások nyújthatók;
e) vevőszolgálat céljából működtetett helyiség: a vásárlók részére nyitva álló, kizárólag a csomagküldő kereskedés működtetésére, az értékesítéssel kapcsolatos tájékoztatásra, termékbemutatásra és a panaszügyintézés végzésére szolgáló, üzletnek minősülő helyiség.

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti
a) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 261/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-a;
b) az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-a;
c) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 285/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
d) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közreműködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintő jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a, valamint 9. §-a (3) bekezdésének d) pontja;
e) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggésben az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2005. (XI. 29.) Korm. rendelet;
f) az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. §-ának (3) bekezdése;
g) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §-a;
h) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egyes, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 312/2004. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. §-ának (7) bekezdése;
i) a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 35. §-ának (1) és (2) bekezdése;
j) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 203/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet 1-8. §-a, 10-19. §-a, valamint 21. §-a, továbbá 1. és 2. számú melléklete;
k) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/2000. (IX. 21.) Korm. rendelet 1-8. §-a, 10-17. §-a, valamint melléklete;
l) a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról szóló 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. §-a;
m) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/1998. (V. 22.) Korm. rendelet;
n) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 136/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet;
o) az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 1-10. §-a, 12/A. §-a, 14. §-ának (2)-(3) bekezdése, 15. §-ának (2) bekezdése, 16. §-ának (1) bekezdése, 17-18/A. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése, 20-27. §-a, 28. §-ának (2)-(5) bekezdése, valamint 1-5. számú mellékletei.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a) az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének „az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet” szövegrésze helyébe „az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet” szöveg;
b) a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 7. §-ának a), f), g), h), e) és j) pontjában „az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe „az üzletek működéséről szóló jogszabály” szöveg lép.

(3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő és a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(4) A rendelet hatálybalépésekor már működő és érvényes működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében a kereskedőnek a 6. §-ban meghatározott adatváltozás esetén kell a jegyzőhöz - a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint mozgóbolt esetén az i) pontban meghatározott adatok megjelölésével - kérelmet benyújtani az érvényes működési engedélynek az 1. melléklet szerinti módosítása iránt. A jegyző a 6. §-ban meghatározottak szerint a nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a korábban kiadott működési engedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyt egy határozattal adja ki.

(5) A rendelet hatálybalépésekor már működő és érvényes működési engedéllyel rendelkező üzlet üzletköri számainak megfeleltetésére a 6. mellékletben megállapított fordítókulcsot kell alkalmazni mindaddig, amíg a (4) bekezdésben meghatározott adatváltozásra nem kerül sor.


1. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

........................................................ Önkormányzat jegyzője

................/20.............../szám

Nyilvántartási szám: .............../20..............


Működési engedély

Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján ......................................................................................................................... kereskedő részére ....................... helységben ......... irányítószám .......................... utca (tér, út) .......... szám alatt ........................................................................................................................... üzlet működését ......................................................................................................... elnevezéssel engedélyezem.
A kereskedő székhelye: ..................................................... település neve, ........... irányítószám ................. kerület ......................................................................... utca (tér, út) ............... szám.
A kereskedő cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolványának száma: ...........................................
A kereskedő adószáma: .........................................................................................................
A kereskedő statisztikai számjele: ...........................................................................................
Mozgóbolt esetén az árusításra engedélyezett terület és az árusításra kijelölt napok: ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Az üzletkör száma

 Az üzletkör megnevezése

Jelölés

     
     
     
     
     
     


Az üzletkörökhöz tartozó, de szakhatósági állásfoglalás alapján forgalmazni nem engedett termékek köre, illetve a folytatni nem engedett tevékenységek: ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................
Kelt: ................................., ...... év ...................... hónap ...... nap.

P. H.

......................................................
aláírás


2. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az üzletkörök


1. Kiskereskedelem

Élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek
Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek
Nem ide tartozik: a szakosodott élelmiszerüzlet (1210-1290). Az 1111-1112 üzletekben külön üzletkör felvétele nélkül megengedett a mélyhűtött sütemény, pékáru helyben sütése és forgalmazása (látványpékség működtetése) és a kedvtelésből tartott állatok részére a csomagolt állateledel értékesítése is.
1111. Hipermarket
Áruválasztékában több tízezer cikkelem található. A meghatározó élelmiszer-, ital- és dohányáru árusítása mellett egyéb fogyasztási cikkeket (kozmetikai termék, háztartási vegyi áru, ruházat, lakberendezési cikk, elektromos háztartási cikk, fémtömegcikk, gépjármű-alkatrész és -tartozék, kertészeti cikk, sportszer, játék stb.) is széles körben forgalmaznak. Eladótér-alapterület: 3000 m2 felett.
1112. Élelmiszerüzlet
Olyan általános kiskereskedelmi üzlet, ahol a meghatározó élelmiszer, ital és dohányáru mellett egyéb háztartási fogyasztási cikkeket is forgalmaznak. Ide tartozik: a szupermarket, élelmiszerdiszkont is.
Eladótér-alapterület: 3000 m2 alatt.

Szakosodott élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek
Nem ide tartozik: a hipermarket és az élelmiszerüzlet (1111-1112).
1210. Zöldség- és gyümölcsüzlet
Mindenfajta zöldség és gyümölcs frissen, feldolgozva, tartósítva (fagyasztva, szárítva, aszalva, egyéb módon tartósítva, pl. konzerv). Kiegészítő jelleggel alkoholmentes ital, ásványvíz, tojás, magvak, kávé, tea, fűszer és kizárólag gyárilag csomagolt száraztészta is forgalmazható. Ide tartozik: a savanyúság is.
1220. Hús- és húsáruüzlet Nyershús (beleértve a szárnyast és vadhúst) frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, füstölve, egyéb módon tartósítva, belsőség, húskészítmény (pl. felvágott, konzerv) húsból, belsőségből. Az üzletben az ott forgalmazott húsáruk sütésére is lehetőség van.
1230. Halüzlet
Hal és egyéb puhatestű, rákféle és belsősége, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, egyéb eljárással tartósítva, és a belőlük készült termékek.
1240. Kenyér- és pékáruüzlet
Sütőipari termék (pl. kenyér, péksütemény, kétszersült), cukrászati termék (pl. mézeskalács, kürtőskalács, cukrászsütemény).
Ide tartozik: a látványpékség, rétes- és süteményüzlet is.
Nem ide tartozik: a helyben fogyasztást biztosító cukrászati terméket árusító cukrászda (2120).
1250. Édességüzlet
Előre csomagolt fagylalt, jégkrém, csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru stb.
Nem ide tartozik: a rétes- és süteményüzlet (1240), a kimért fagylalt és a sütemény, cukrászati termék árusítása helyben fogyasztásra (2120).
1260. Palackozott italok szaküzlete
Palackozott, dobozos vagy flakonos szeszes ital (pl. bor, must, pezsgő és habzóbor, gyümölcsbor, vermut, likőr, párlat, égetett szeszes ital, sör) és alkoholmentes ital (pl. ásványvíz, üdítőital, gyümölcs- és zöldséglé).
Nem ide tartozik: a helyszíni fogyasztást biztosító italüzlet (2130) és a termelői borkimérés (9000).
1270. Dohányáruüzlet
Dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék. Kiegészítő jelleggel újság, ajándéktárgy és gyárilag csomagolt tartós élelmiszer is forgalmazható.
1280. Egyéb élelmiszer-üzlet
Tej, tejtermék, egyéb tejtermék (pl. vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék), tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, egyéb élelmiszer (pl. cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, bébiétel, diabetikus készítmény) mellett konzerv és dzsem is forgalmazható.
Nem ide tartozik: a zöldség és gyümölcs (1210), a natura-, biobolt, a gyógynövényüzlet, a szintetikus alapanyagú vitamin és táplálék-kiegészítő készítményt árusító üzlet (1290), valamint a kedvtelésből tartott állatok eledelének értékesítése (1610).
1290. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek szaküzlete
A rendelet 5. számú mellékletében felsorolt termékek, az élelmiszerek közül a külön jogszabályban szabályozott étrend-kiegészítők.
Ide tartozik: a natura-, biobolt, gyógynövényüzlet is.
Nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek
1121. Iparcikk áruház és szakáruház
Olyan általános áruházi kiskereskedelmi egység, ahol a szakosodott nem élelmiszerüzletekben forgalmazott termékek széles köre megtalálható.
Kiegészítő jelleggel gyárilag csomagolt tartós élelmiszer, ital és dohánytermék is értékesíthető.
Eladótér-alapterület: 3000 m2 felett.
1122. Iparcikküzlet
Ugyanaz, mint a 1121. szám alatti üzletkör.
Eladótér-alapterület: 3000 m2 alatt.
Szakosodott nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletek
1310. Textilüzlet
Szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék (pl. ágynemű, asztalterítő, törölköző), kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru (pl. tű, varrócérna, gomb).
Nem ide tartozik: a ruházati cikk (1320), a kész függöny, ágyterítő, bútorhuzat (1605).
1320. Ruházati üzlet
Gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő (pl. sál, kesztyű, nyakkendő, nadrágtartó).
Nem ide tartozik: a csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb. együttes forgalmazására szakosodott bababolt (1750).
1330. Lábbeli- és bőráruüzlet
Csecsemő, gyermek, női, férfi lábbeli, és annak ápolásához szükséges kellék, utazási felszerelés (mű)bőrből (pl. bőrönd), bőráru, bőrdíszmű [pl. (mű)bőrből készült kézitáska, pénztárca], a félkész bőr, és annak tovább feldolgozásához vagy megmunkálásához szükséges alap- és kellékanyag, felszerelési tárgy (pl. bőr darabban, bőrvarró fonal, lábbeli festék, sarok, szegecs).
Ide tartozik: a bőrből készült nyergesáru is.
Nem ide tartozik: a lovas-felszerelések széles körét forgalmazó lovasbolt (1750).
1342. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai és hangszerüzlet
Ide tartozik: a bútor és lakberendezés: bútor, pl. ülőbútor, konyhabútor, hálószobabútor, kerti bútor, bútorállvány és keret, bútoralkatrész, ágybetét, matrac, ékfejpárna (fából, fémből, műanyagból, nádból, bambusznádból stb.), lakberendezéssel szorosan összefüggő termék, valamint a bútorszerelvény. Kiegészítő jelleggel irodabútor (pl. íróasztal, más dolgozószobai bútor) is forgalmazható; a háztartási felszerelés: asztali és konyhai felszerelés, háztartási edény, evőeszköz, üvegáru (pl. kancsó, ivópohár), porcelán, finomkerámia, cserépedény, műanyagáru, fa-, parafa- és vesszőfonott termék (pl. kosár), finomacéláru (pl. kés, olló), háztartási nem villamos fűtő-, sütőkészülék és alkatrésze, asztali kézi működtetésű háztartási eszköz (pl. húsdaráló), takarítóeszköz és más háztartási cikk (pl. hagyományos borotva, borotvapenge, manikűr-, pedikűrkészlet) stb.; a világítástechnika: kültéri (pl. reflektor, kerti lámpa, dekorációs elem), beltéri (pl. csillár, asztaliés állólámpa, falikar) és hordozható (pl. zseblámpa, világító kulcstartó) világítási eszköz, fényforrás és tartozék; a hangszer: hangszer (pl. fúvós, vonós, ütőhangszer, zongora, billentyűs orgona, száj- és tangóharmonika), hangszeralkatrész, tartozék (pl. húr) és kotta. Ide tartozik: a márkás porcelán üveg, kristály eladása, és a vagyonvédelmi biztonságtechnikai berendezés (pl. széf, riasztórendszer) beépítés és karbantartási szolgáltatás nélküli értékesítése is.
Nem ide tartozik: a szőnyeg (1605), a régiség, a használt bútor és lakberendezési tárgy (1800) és a képkeretezés (8600).
1351. Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek üzlete
Villamos háztartási gép és készülék: pl. hűtő- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, egyéb hasonló típusú elektromos háztartási gép, elektromos vízmelegítő és tároló, merülő forraló, elektromos fűtő- és főzőkészülék, mikrosütő, főzőlap, grillező készülék, kenyérsütő, olajsütő, villamos fűtésű takaró, ventilátor, szagelszívó, levegőpárásító, villanyborotva, hajnyírógép, hajszárító, vasaló, kávéfőző, elektromos daráló, takarítógép, porszívó és ezek alkatrészei; a villamossági cikk: háztartási célú elektromos alkatrész, szerelvény [pl. elektromos vezeték, hálózati kapcsoló, aljzat (konnektor), izzó, szigetelőszalag]. Kiegészítő jelleggel a villamossági szereléshez kéziszerszám is forgalmazható.
Ide tartozik: a háztartási varrógép is.
Nem ide tartozik: a kézi- és barkácsszerszám, hobbikerthez eszköz (1363).
1352. Audio- és videóberendezések üzlete
Rádió (autórádiót is beleértve), televíziókészülék (videómonitorral, videóvetítővel), lejátszó- és felvevőkészülék (pl. video, CD-, DVD-készülék, egyéb hang- és képlejátszó készülék, magnetofon), sztereoberendezés, egyéb híradástechnikai készülék (pl. mikrofon, fejhallgató stb.), antenna és -alkatrész műholdas adás vételére.
Ide tartozik: a videokamera is.
1353. Zenei és videofelvételek, kazetták szaküzlete
Hanglemez, hangszalag, CD és kazetta, videoszalag, DVD stb.
Ide tartozik: az üres szalag és lemez értékesítése is.
Nem tartozik ide: a CD-ROM értékesítése (1380), a videokazetta, DVD (7500) és a műsoros hanghordozó (pl. hanglemez, CD) (7800) kölcsönzése.
1354. Telekommunikációs cikkek üzlete
Vezetékes és mobiltelefon, rádiótelefon, fax és egyéb híradástechnikai készülék, felszerelés.
1363. Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete
Ide tartozik: a festék, lakk: festék, kence, lakk (pl. falfesték, zománcfesték, fapác, fafesték, háztartási festék, bőrfesték), pigment, homályosító festék, üvegesedő zománc és máz, folyékony fénymáz és hasonló készítmény, gyanta, lakkbenzin, hígító stb.; a vasáru és barkácsáru: vasáru (pl. szegáru, csavar, rugó, lánc, zár, lakat, kulcs), huzal, drót, épületszerelvény, központi fűtés szelepei, szivattyú, egyéb vasáru, csaptelep és -szelep stb., szerszám (mezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdasági), barkács kéziszerszám, láncfűrész, fa- és fémmegmunkáló barkács szerszámgép, egyéb barkács szerszámgép és barkács szerszámgépalkatrész, hobbikerthez eszköz (pl. fűnyírógép); az építési anyag: fából készült építőanyag (pl. rétegelt falemez, faforgácslemez, farostlemez, furnérlemez), parketta, zsaluzat, előre gyártott faépület, fa alapanyagú építmény), aszfaltból, aszfalt típusú anyagból készült termék, épületszerkezet, vízvezeték- és fűtési berendezés és felszerelés (fűtőtest, központi fűtés alkatrésze, kazán központi fűtéshez), üvegrost termék, egyéb szigetelő üvegtermék, társított papír és karton (felületileg nem mázolt és nem impregnált), síküveg, úsztatott üveg, hajlított megmunkált üveg, biztonsági üveg, szigetelő üveg, egyéb építőanyag (pl. márványból, műkőből, gránitból, homokkőből készült építőkő, homok, kavics, mészkő, kerámia, gipsz, palakő, kaolin, előre gyártott épület műanyagból, burkolólap, kályhacsempe, tégla, tetőcserép, cement, mész), előre gyártott épületelem (pl. létra, rács, kerítés, ereszcsatorna), aljzatkiegyenlítő, csemperagasztó stb.; az uszoda és szaunatechnika: előregyártott medence, vízicsúszda, uszodatechnikai berendezés (pl. vízforgató, hőcserélő, ellenáramoltató, szivattyú), szaunaberendezés (pl. gőzkabin, infrakabin és kiegészítői), tisztító- és fertőtlenítőszer stb. Ide tartozik: a szaniteráru (pl. fürdőkád, zuhanyfülke, zuhanyozótálca, WC-csésze) és a nyílászáró (ajtó, ablak), tartozék, kiegészítő is.
Nem ide tartozik: a háztartási üvegáru és finomkerámia áru (1342), tapéta, padlóburkoló (1605).
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a medenceépítés.
1371. Könyvesbolt
Könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép).
Nem ide tartozik: a használt, antikvár könyv (1800).
1372. Hírlap-, papír- és írószer, művészellátó üzlet
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, papír-írószer, nyomtatvány, művészellátó termék (pl. festék, festőállvány, paletta). A hírlapüzletben kiegészítő jelleggel gyárilag csomagolt tartós élelmiszer is forgalmazható.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a fénymásoló szolgáltatás, a lottó-totó és postai értékcikk (pl. bélyeg) árusítása.
1380. Számítógép- és szoftverüzlet
Számítógép, számítógép-részegység, -elem, -tartozék, tároló-, adatrögzítő és átalakító-egység, sokszorosított szoftver (CD-ROM), számítógépes játékszoftver, másológép, ügyvitel-technikai gép, írógép, számológép stb.
Ide tartozik: a videójáték-gép, számítógépes játékszoftver, videójáték is.
1420. Illatszerüzlet, drogéria
Illatszer, kozmetikai és testápolási cikk (pl. szépség-, arc- és bőrápoló készítmény, haj-, száj- és fogápoló-, borotválkozószer, dezodor, fürdéshez való készítmény, toalettpapír, zsebkendő, kéztörlő).
Ide tartozik: a babaápoláshoz szükséges termék (pl. pelenka, babakrém) is.
Nem ide tartozik: a babaápolási cikk, babakocsi, babaágy, babaruházat együttes forgalmazását folytató babaszaküzlet (1750), paróka és póthaj értékesítése (1750).
1430. Állatgyógyászati termékek üzlete
Állatgyógyászati termék, in vitro diagnosztikum állatgyógyászati felhasználásra.
Nem ide tartozik: a kedvtelésből tartott állatok eledelboltja (1610).
Nem tartozik a rendelet hatálya alá az állatorvosi rendelő.
1452. Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete
Papucs, cipő, zokni, harisnya, párna stb. és készülék (pl. vérnyomásmérő, fájdalomcsillapító-, fogyasztókészülék, lámpa).
1500. Üzemanyagtöltő állomás
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag stb.
Nem ide tartozik: az üzemanyag-nagykereskedelem és a szállítási, közlekedési vállalatok saját ellátását szolgáló üzemanyagkút (5700).
1602. Óra- és ékszerbolt
Óra, óraalkatrész, kiegészítő (pl. óraszíj), ékszer (gyöngy, drágakő, nemesfém), bizsu.
Nem ide tartozik: az óra- és ékszerjavító műhely, fiók (8700).
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a (test)ékszer-felhelyezés.
1603. Sportszerbolt
Sporteszköz, horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék. Ide tartozik: a vadászbolt (pl. vadászfelszerelés, ruházat), a sportserleg, -kupa, -trófea és sportérem is.
Nem ide tartozik: a fegyver- és lőszerszaküzlet, valamint a fegyvert, lőszert árusító vadászbolt (1615).
1604. Játékáruk üzlete
Játék, játékszer (pl. baba, játékállat, kerekes jármű gyerekek részére, puzzle, kártya, biliárd, játékvonat, modell).
Ide tartozik: a bűvészettel (mutatványos kellékkel, felszereléssel) kapcsolatos cikkek értékesítése is.
Nem ide tartozik: a számítógépes játékszoftver, videojáték-gép és videojáték értékesítése (1380).
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játékterem-, játékautomata-üzemeltetés, gyermekmegőrző, illetve a gyermekek részére kialakított játszóház.
1605. Tapéták, padlóburkolók, szőnyegek és lakástextíliák üzlete
Tapéta és padlóburkoló, szőnyeg, drapéria, takaró, függöny stb.
Nem ide tartozik: a rövid- és méteráru (1310).
1606. Virágbolt és kertészeti üzlet
Virág, dísznövény és szaporítóanyaga (pl. palánta, virághagyma, virágmag, dugvány, oltvány), koszorú, koszorúalap, virágcserép, virágföld, szobanövény kezelésére szolgáló növényvédőszer, tápsó, művirág stb. mellett gyümölcs- és díszfa, cserje is értékesíthető.
1610. Kedvtelésből tartott állatok kereskedése és állateledelbolt
A kedvtelésből tartott állatok (pl. teknős, papagáj, díszhal, kutya, macska), a tartáshoz szükséges felszerelési cikk, állateledel, szakkönyv stb.
Nem ide tartozik: a kistételű táp- és takarmányértékesítés (1750).
1611. Szexuális termékek üzlete
Szexuális élet ábrázolását tartalmazó mű, könyv, műsoros kazetta és lemez (pl. hang-, videokazetta, DVD), folyóirat, film, fotó, reprodukció, szabadforgalmazású egészségügyi cikk, a szexuális élet során alkalmazott eszköz stb.
1615. Fegyver és lőszer, pirotechnikai termékek üzlete Fegyver, lőszer, felszerelés, kellék, pirotechnikai termék (pl. petárda, tűzijáték). Ide tartozik: a fegyvert, lőszert forgalmazó vadászbolt, ahol kiegészítő jelleggel vadászruházat, -felszerelés stb. is árusítható.
Nem ide tartozik: a fegyvert, lőszert nem forgalmazó vadászbolt (1603).
1700. Háztartási tüzelőanyag-telep
Szilárd tüzelőanyag, petróleum, az OMH által hitelesített átfolyásmérővel és összegezővel, ólomzárral ellátott mérőműszeren keresztül, tüzelőolaj tárolótartályból történő értékesítése.
1701. Palackosgáz értékesítőhely, cseretelep
Ide tartozik: a turista használatú palackba történő pébé-gáz átfejtése is.
1750. Egyébiparcikk-üzlet
Ide tartozik: a háztartási tisztítószer, vegyiáru (pl. szappan, mosószer, súrolószer, fertőtlenítőszer, öblítő, helyiségillatosító és -szagtalanító készítmény, fényesítőszer, krém) lábbelihez, bútorhoz, padlóhoz, üveghez, fémhez stb.; a mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, takarmány, termésnövelő anyag, növényvédő szer, kötözőfonal, zsineg, szakkönyv stb. szaküzletben, gazdaboltban történő értékesítése, ahol kiegészítő jelleggel a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép is forgalmazható; a fotó- és optikai cikk: fotó-, optikai- és precíziós felszerelés, alkatrész, tartozék film, fotóvegyszer, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüvegkeret, kész szemüveg (pl. napszemüveg, olvasószemüveg), távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, folyadékkristályos kijelző, analóg és digitális fényképezőgép, filmfelvevő gép, vetítő, filmtechnikai nagyító és kicsinyítő berendezés, fotó-optikai alkatrész és tartozék, kézi hosszmérő eszköz, barométer, fénymérő, hőmérő, fotó-optikai cikkek tisztítószere stb.; a kegytárgykereskedés: kegyszer, imakönyv, egyházi cikk, temetkezési kellék; a műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru: egyedi, zsűrizett képző-, ipar- és népművészeti alkotás, kézműáru, műtárgy; az emlék- és ajándéktárgy; a numizmatika tárgykörébe tartozó cikk (pl. bélyeg, érme, papírpénz); az ásvány és ezoterika: ásvány, ezoterikával kapcsolatos termék (pl. feng-shui, füstölő, aromaterápia, szakkönyv, hang- és képanyag); a kreatív-hobbi és dekorációs termék [saját kezűleg készíthető (dísz)tárgyakhoz vásárolható kellék, anyag, technika, minta, szakkönyv stb.]; a bababolt: a babafelszerelés, kiegészítő (pl. gyermekkocsi, babaágy, babaruházat, babaápolási cikk), bébiétel és ital széles választéka; a lovasbolt: a lótartáshoz, lovassporthoz kapcsolódó lószerszám, lóápolási cikk, lovasruházat, táp és táplálékkiegészítő stb. széles választéka; a paróka és póthaj (emberi hajból, állati szőrből, műszálból); továbbá minden olyan üzlet, amely a rendeletben feltüntetett iparcikk vegyes- és szaküzletek közé egyértelműen nem sorolható be.
Nem ide tartozik: a videokamera forgalmazása (1352), a művészellátó üzlet (1372), a gépjárműkenőanyag és üzemanyag-adalék árusítása [(1500), illetve meghatározott feltétellel (6020, 6030)], a szemüveglencse egyedi csiszolása és keretbehelyezése, szemüvegjavítás (8800). Nem tartozik a rendelet hatálya alá a temetkezési szolgáltatás, illetve az ennek keretén belül biztosított temetkezési kellék (pl. koporsó, urna, szemfedél).

Használtcikk-kiskereskedelmi üzletek
Ide tartozik: az eredeti célra még felhasználható nem új termékek eladása.
Nem ide tartozik: a fém- és hulladék-felvásárlás és kereskedés (5700).
1800. Használt cikkek boltja
Használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség. Nem ide tartozik: a numizmatika tárgykörébe tartozó cikk (1750), valamint a használt személygépjármű (6010), egyéb gépjármű (6012), személygépjármű-alkatrész (6020), motorkerékpár (6030) kiskereskedelmi értékesítése.
1850. Zálogkereskedés
Ide tartozik a zálogházi tevékenység keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy kereskedelmi értékesítése.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá maga a zálogházi tevékenység.

2. Vendéglátás

Valamennyi vendéglátóhelyen értékesíthető kenyér, péksütemény, tejital, teaital, kávéital, gyümölcs, dohánytermék, gyufa, öngyújtó, postai cikk, képeslap, folyóirat, napilap. Kereskedelmi vendéglátóhely

A kereskedelmi vendéglátóhelyen szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék (pl. teke, biliárd, kártyajáték, játékautomata) és műsoros előadás, zene, tánc folytatható.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játékterem, klub működtetése.
2110. Melegkonyhás vendéglátóhely
Meleg-hideg ételek, cukrászati készítmények, sütő- és édesipari termékek, kávé, szeszes és szeszmentes italok. Az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik, főzik vagy sütik.
Ide tartozik: pl. étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkezőhely, étkezde, kifőzde, étterem-söröző, kávéház, vasúti és más személyszállító eszköz étkezőkocsija.
2120. Cukrászda
Jellemzően saját készítésű cukrászati készítmények, édesipari termékek, hideg ételek, ahol a helyben fogyasztás is biztosított. Szeszes és szeszmentes italok.
2130. Italüzlet
Különböző szeszes és szeszmentes italok kiszolgálása palackozva és kimérve, étel felszolgálása nélkül. A nem a helyszínen készített egyszerű étel (kelt és zsíros tésztából készített finompékáru, pogácsa, szendvics stb.) is értékesíthető.
Ide tartozik: pl. teázó, drinkbár, sörbár, borozó, italbolt, kocsma.
2140. Egyéb vendéglátóhely
Hideg ételek, melegített kész-, illetve félkész ételek, frissen sült (grillezett) húsok, halak, nyers saláták és zöldségfélék, lángos, édesipari termékek, cukrászati készítmények, kávé, szeszes és szeszmentes italok stb.
Ide tartozik: pl. ételbár, tejbár, bisztró, pecsenyesütő, büfé, falatozó, fagylaltozó, valamint a bármilyen intézményben működő nyílt árusítású vendéglátóhely.
Nem ide tartozik: a munkahelyi, intézményi, pl. az iskolai büfé (2220).
2150. Zenés szórakozóhely
Különböző szeszes és szeszmentes italok értékesítése palackozva és kimérve, étel, élő és gépzene-szolgáltatás, műsor.
Ide tartozik: pl. mulató, varieté, bár, diszkó.
Munkahelyi vendéglátóhelyek
2210. Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem
Munkahelyen, intézményben, külső gazdasági szervezet által működtetett, főzőkonyhával rendelkező étterem. Étel és ital készítése, és azok meghatározott személyeknek történő kiszolgálása, italértékesítés szeszes ital nélkül.
Ide tartozik: az alap-, közép-, felsőfokú iskolai oktatásban részesülő fiataloknak az oktatási intézmény keretei között biztosított főzőkonyhás étkeztetése, egy adott munkahely (pl. üzem, hivatal vagy sporttelep) dolgozóinak étkeztetése.
2220. Munkahelyi, intézményi büfé
Munkahelyen, intézményben, külső gazdasági szervezet által fenntartott és működtetett büfé, melyben az Egyéb vendéglátóhelynél (2140) előírt termékek értékesíthetők, szeszes ital kivételével.
Ide tartozik: az iskolai büfé is.
Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha
2300. Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha
Az ételt központi egységben készítik és onnan kerül kiszállításra a főzőkonyhával nem rendelkező szervezet, intézmény: pl. közlekedési (pl. légiforgalmi) társasághoz, sport- és hasonló létesítménybe, iskolába, valamint a lakosság, magánszemélyek részére.
Rendezvényi étkeztetés
2400. Rendezvényi étkeztetés
Szerződéses megegyezésen alapuló vendéglátó tevékenység, a fogyasztó által meghatározott helyen és eseti alkalomra szól.
Ide tartozik: pl. a parti-szerviz.

3. Turisztikai szolgáltatás

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a kizárólag pénzváltási tevékenységet végző egység.
3100. Utazási iroda
Külön jogszabályban meghatározott utazások szervezése és értékesítése.
3200. Utazási ügynökség
Más utazási vállalkozás által szervezett utazások és szolgáltatások értékesítése utasok részére.
3300. Turisztikai szolgáltató iroda
Bármely, a turizmussal összefüggő, utazásszervezésnek, illetve közvetítésnek nem minősülő (rész)tevékenység. Ilyenek különösen: a szálláshely közvetítése, értékesítése, fizetővendéglátás üzletszerű szervezése és értékesítése, menetjegy-értékesítés, idegenvezetői és tolmácsszolgálat, jegyértékesítés, ajándék- és értékcikk-árusítás, gépkocsikölcsönzés, információszolgálat, vízumbeszerzés, személyszállítás, pénzváltási tevékenység a Magyar Nemzeti Bank engedélyével stb., a turisták utazási tájékoztatókkal, tanácsokkal, útitervekkel való ellátása, szálláshelyfoglalás.

4. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a turisztikai célú magánszálláshely-szolgáltatás (fizetővendéglátás és falusi szállásadás), valamint az egyéb célú szoba, lakás, apartman kiadása, továbbá az ingatlanok és lakókocsik tartós (havi vagy éves) használatra történő bérbeadása, lízingelése, vasúti hálókocsi szolgáltatás.
4100. Szálloda
Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára bútorozott vendégszobákban és/vagy lakosztályokban szállást és egyéb (pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, bankett- és konferencialehetőség, sportolási, szórakozási és pihenési) szolgáltatásokat nyújt, és valamely szállodatípus meghatározott osztályába sorolták be. Működési engedély csak önállóan a szállodára adható ki, egyéb más engedélyköteles tevékenység (pl. vendéglátás) folytatásához külön működési engedély szükséges.
4200. Panzió (fogadó)
Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek részére elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára bútorozott vendégszobákban szállást és egyéb, a szállodánál szűkebb körű kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, és panzió osztályba sorolták be.
Működési engedély csak önállóan a panzióra adható ki, egyéb más engedélyköteles tevékenység (pl. vendéglátás) folytatásához külön működési engedély szükséges.
4300. Üdülőház
Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a vendégek (családok, csoportok, gyermekek stb.) részére elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára szállást nyújt, és üdülőház osztályba sorolták be. A férőhelyek bútorozott szobákban állnak rendelkezésre, amelyekhez nappali/étkező, konyha és fürdőszoba is tartozhat. A szálláshely megfelelően közművesített területen vagy kempingben található, és egyáltalán nem vagy minimális mértékű kiegészítő szolgáltatást nyújt.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a ház, illetve bútorozott lakás vagy apartman tartós használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra történő bérbeadása.
4400. Kemping
Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a rövid időtartamú tartózkodás céljából, pihenési, üdülési céllal érkező vendégek és járműveik (lakókocsi, lakóbusz stb.) részére bekerített, megfelelően közművesített területet (táborhelyet) és egyéb szolgáltató létesítményeket (pl. tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosít. A kemping területén található üdülőházra külön működési engedély szükséges.
4500. Turistaszálló
Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező vendégek részére szállást és a teljes szállodai szolgáltatásnál szűkebb körű szolgáltatásokat nyújt, és turistaszálló osztályba sorolták be.
4600. Ifjúsági szálló
Külön jogszabályban meghatározott kereskedelmi szálláshely, amely fiatalkorúak, diákok és fiatal felnőttek részére, rövid időtartamú tartózkodás céljára szállást, a teljes szállodai szolgáltatásnál szűkebb körű szolgáltatásokat nyújt, és az ifjúsági szálló osztályba sorolták be.
Nem ide tartozik: a diákszálló, kollégium és munkásszálló kereskedelmi szálláshelyszolgáltatása (4700).
4700. Egyéb szálláshely
Alaptevékenységét tekintve nem kereskedelmi szálláshely, azonban szabad szálláskapacitását szűk körű egyéb szolgáltatások nyújtásával együtt átmeneti időtartamú tartózkodáshoz kereskedelmi célból vendégek részére kiadja.
Ide tartozik: a diákszálló, kollégium, munkásszálló stb. Nem tartozik a rendelet hatálya alá a nem üzleti célú (nonprofit) szálláshely kategóriába tartozó szálláshely.

5. Nagykereskedelem

Nem tartozik a rendelet hatálya alá az áru tárolására szolgáló raktárral, telephellyel nem rendelkező ügynöki nagykereskedelem. Általános nagykereskedelem
5000. Általános nagykereskedelmi raktár
Az élelmiszertermékek és iparcikkek széles körét együttesen forgalmazó raktár.
Alapterület: 3000 m2 felett.
Ide tartozik: a C+C nagykereskedelmi raktár is.
Szakosodott nagykereskedelem
5100. Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelmi raktár
Zöldség-gyümölcs, hús-húskészítmény, tej-, tojás-, étolaj-, zsiradék, alkoholtartalmú és egyéb ital, dohánytermék, cukor, csokoládé, édesség, sütőipari termék, kávé, tea, kakaó és fűszer, hal, rák és egyéb tengeri állat, bébiétel, diabetikus készítmény, kedvtelésből tartott állatok eledele stb.
5200. Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár
Textil, ruha és lábbeli, háztartási gép, készülék, rádió, televízió, video- és DVD-készülék, zene és videofelvétel, porcelán, üvegáru, háztartási vegyi áru, tisztítószer, illatszer, kozmetikai termék, állatgyógyászati termék és készítmény, bútor, szőnyeg, világítóberendezés, óra és ékszer, kerékpár és kerékpár-alkatrész, írószer, papíráru, könyv, magazin, újság, bőráru, turista- és sportfelszerelés, hangszer, játék, fa-, parafa-, vesszőből font termék, egyéb háztartási cikk.
Nem ide tartozik: az irodabútor (5400), a műsor nélküli kazetta és lemez (hang- és videokazetta, CD, DVD stb.) (5600), az ipari textilszál és ipari vegyi áru (5700).
5400. Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára
Mezőgazdasági gép, berendezés és tartozék, szerszámgép, bányászati- és építőipari gép, textilipari gép, varró- és kötőgép, irodabútor, irodagép és -berendezés, egyéb gép és berendezés.
Nem ide tartozik: a háztartási varró- és kötőgép (5200), a számítógép és számítógép-periféria (5600).
Nem ide tartozik: a gépjármű (6011), az egyéb gépjármű (pl. tehergépkocsi, utánfutó, lakókocsi) (6013), gépjárműalkatrész (6021), motorkerékpár (6031), kerékpár (5200).
5500. Mezőgazdasági termék nagykereskedelmi raktár
Gabona, vetőmag, olajos magvak, feldolgozatlan dohány, takarmány, toll, egyéb mezőgazdasági nyersanyagraktár, dísznövény, vágott virág, bőr stb. Ide tartozik: a vadásztrófea is.
5600. Információs, telekommunikációs (ICT) berendezések nagykereskedelmi raktára
Számítógép, számítógép-periféria és szoftver, elektronikus és telekommunikációs berendezés és alkatrésze.
Nem ide tartozik: az irodagép és -berendezés (5400).
5700. Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár
Üzemanyag, kenő- és adalékanyag, tüzelőanyag, érc, fém, fa, építőanyag, szaniteráru, vas- és fémáru, szerelvény, fűtési berendezés, ipari vegyi áru, ipari felhasználású textilszál, papír, drágakő, hulladék, betétdíjas göngyöleg stb.
Ide tartozik: a szállítási és közlekedési vállalatok saját ellátását szolgáló üzemanyagkút is. Nem ide tartozik: a háztartási célú vezeték, kapcsoló és más villamossági szerelvényáru (5200), a háztartási célú vegyi áru és illatszer (5200), a nem ipari textilszál (5200), a gépjárműgumiabroncs (6021).
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a háztartási és ipari hulladék ártalmatlanítás céljából történő gyűjtése és kezelése.
Vegyes termékkörű iparcikk nagykereskedelem
5800. Iparcikk nagykereskedelmi raktár
Az iparcikkek széles körének specializáció nélküli nagykereskedelme. Nem ide tartozik: az élelmiszertermékek és iparcikkek széles körét együttesen forgalmazó raktár (5000).

6. Gépjármű- és motorkerékpár-kereskedelem, motorkerékpár-javítás

Ide tartozik: az új és használt gépjármű, valamint gépjármű és motorkerékpár alkatrész és tartozék nagy- és kiskereskedelme, és a motorkerékpár-javítás.
Nem ide tartozik: az üzemanyag nagykereskedelme (5700) és kiskereskedelme (1500), a gépjárművek kölcsönzése (7100-7200) és a motorkerékpár-kölcsönzés (7300).
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépjármű-javítás, szervizszolgáltatás (pl. mechanikai és villamossági javítás, karosszériajavítás, fényezés, festés, szélvédő és ablak javítása, gumiabroncs és gumibelső javítása, felszerelése, cseréje), az autómosási szolgáltatás, valamint az ügynöki tevékenység.
6010. Személygépjárművek kiskereskedelmi üzlete
Meghatározóan lakossági célú új és használt személygépjármű, és a 3,5 tonnánál könnyebb személyszállításra szolgáló terepjáró gépjármű kiskereskedelmi értékesítése. Nem ide tartozik: a személygépjármű-alkatrész és -tartozék (6020), a motorkerékpár (6030), a lakókocsi, lakóautó kiskereskedelmi értékesítése (6012).
Nem tartozik a rendelet hatálya alá az autó- és autógumi-szerviz szolgáltatás és az autómosás.
6011. Gépjárművek nagykereskedelmi üzlete, raktára
Meghatározóan gazdálkodó szervezetnek, intézménynek, kiskereskedőnek történő új és használt személygépjármű és 3,5 tonnánál könnyebb gépjármű értékesítése. Ide tartozik: a 3,5 tonnánál könnyebb, személyszállításra szolgáló speciális gépjármű (pl. minibusz, mentőautó), a 3,5 tonnánál könnyebb terepjáró gépjármű nagykereskedelmi értékesítése is.
Nem ide tartozik: a gépjárműalkatrész- és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet (6021), a motorkerékpár nagykereskedelmi raktár, üzlet (6031).
6012. Egyéb gépjármű kiskereskedelmi üzlet
Meghatározóan lakossági célú új és használt, 3,5 tonnánál könnyebb gépjármű, mint a lakókocsi és lakóautó, utánfutó stb.
Nem ide tartozik: a személyszállításra szolgáló terepjáró kiskereskedelmi értékesítése (6010), a motorkerékpár kiskereskedelmi üzlet (6030).
6013. Egyéb gépjármű nagykereskedelmi raktár, üzlet
Meghatározóan gazdálkodó szervezetnek, intézménynek, kiskereskedőnek történő új és használt egyéb gépjármű (pl. autóbusz, tehergépkocsi, pótkocsi, nyergesvontató, lakókocsi, lakóautó), és a 3,5 tonnánál nehezebb terepjáró gépjármű nagykereskedelmi értékesítése. Nem ide tartozik: a személygépjármű, a 3,5 tonnánál könnyebb, személyszállításra szolgáló speciális gépjármű (pl. minibusz, mentőautó), a 3,5 tonnánál könnyebb terepjáró gépjármű nagykereskedelmi értékesítése (6011), a motorkerékpár nagykereskedelmi raktár, üzlet (6031).
6020. Személygépjármű-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet
Meghatározóan a lakossági célú gépjármű-alkatrész, -tartozék, -felszerelés (pl. új, használt és újrafutózott gumiabroncs és gumibelső, gyújtógyertya, akkumulátor, izzó, elektromos alkatrész, biztonsági öv) értékesítése. Kiegészítő jelleggel gépjármű-kenőanyag (olaj, zsír), adalék (fagyásgátló) stb. is forgalmazható.
Ide tartozik: a bontásból származó személygépjármű-alkatrész kiskereskedelmi értékesítése is.
Nem ide tartozik: a gépjárműbe szerelhető híradástechnikai cikk (pl. autórádió, CD-lejátszó) kiskereskedelmi értékesítése (1352).
6021. Gépjármű-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet
Meghatározóan gazdálkodó szervezetnek, intézménynek, kiskereskedőnek történő gépjárműalkatrész, -tartozék, -felszerelés (pl. új, használt és újrafutózott gumiabroncs és gumibelső, gyújtógyertya, akkumulátor, izzó, elektromos alkatrész, biztonsági öv) értékesítése.
Kiegészítő jelleggel kenőanyag, adalékanyag stb. is forgalmazható.
Ide tartozik: a bontásból származó gépjármű-alkatrész nagykereskedelmi értékesítése is.
Nem ide tartozik: gépjármű-nagykereskedelem (6011) és motorkerékpár- és motorkerékpár-alkatrész nagykereskedelem (6031), a gépjárműbe szerelhető híradástechnikai cikk (pl. autórádió, CD-lejátszó) nagykereskedelmi értékesítése (5200).
6030. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet
Meghatározóan a lakosság részére történő új és használt motorkerékpár (moped is), motorkerékpár alkatrész és tartozék kiskereskedelmi értékesítése. Kiegészítő jelleggel kenőanyag, adalék stb. is forgalmazható.
Ide tartozik: a motorkerékpár-alkatrész és -tartozék csomagküldő tevékenység is.
Nem ide tartozik: a kerékpár és -alkatrész kiskereskedelem (1603), a kerékpár és -alkatrész nagykereskedelem (5200), a motorkerékpár-kölcsönzés (7300) és a kerékpárjavítás (8800).
6031. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet
Más gazdálkodó szervezet, intézmény részére történő új és használt motorkerékpár (moped is), motorkerékpár-alkatrész és -tartozék értékesítése. Kiegészítő jelleggel kenőanyag, adalék stb. is forgalmazható.
Ide tartozik: a motorkerékpár-alkatrész és -tartozék csomagküldő tevékenység is.
Nem ide tartozik: kerékpár és kerékpár-alkatrész nagykereskedelem (5200).
6032. Motorkerékpár javító műhely
Motorkerékpár karbantartása és javítása, speciális javítás, hibaelhárítás.
Nem ide tartozik: a kerékpárjavítás (8800).
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépjárműjavítás.

7. Kölcsönzés

Nem tartozik a rendelet hatálya alá az a szolgáltatási tevékenység, amely a vállalkozás telephelyén, vagy azon kívül, komplex szolgáltatás keretében eszközöket biztosít az igénybe vevő részére (pl. fitness-terem, gokart-pálya, vízicsúszda-szolgáltatás, üzemeltetés).

7100. Személygépjármű kölcsönző
Személygépjármű és a 3,5 tonnánál kisebb teherbírású gépjármű kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a motorkerékpár (7300) és a kerékpár (7600) kölcsönzése.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá
a gépjárművezetővel együtt igénybe vett kölcsönzés.
7200. Gépjármű-kölcsönző
A 3,5 tonnánál nagyobb teherbírású gépjármű (pl. teherautó, pótkocsi, nyerges vontató) és szabadidős jármű kölcsönzése.
7300. Egyéb szárazföldi jármű-kölcsönző
Motorkerékpár, lakóautó, autóhoz kapcsolható lakókocsi, utánfutó stb. vezető nélküli kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a kerékpár kölcsönzése (7600).
7400. Vízijármű-kölcsönző
Csónak, légpárnás jármű személyzet nélküli kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a szórakozáshoz, szabadidő eltöltéséhez vitorláshajó, vízi sporteszköz (pl. motorcsónak, jet ski, vízibicikli, vízisí) kölcsönzése (7600).
7500. Videokazetta, DVD kölcsönzése
Műsoros videokazetta, DVD (nem könyvtári) kölcsönzése otthoni szórakozás céljából.
Ide tartozik: a videojáték kölcsönzése is.
Nem ide tartozik: a video- és DVD-készülék kölcsönzése (7800).
7600. Szabadidős- és sporteszköz kölcsönző
Szórakozáshoz, szabadidő eltöltéséhez használt cikk kölcsönzése: kerékpár, vízi jármű (pl. vitorlás hajó, motorcsónak, vízibicikli) és vízisport-eszköz és felszerelés (pl. kajak, kenu, szörf, vízisí), légisport-eszköz (pl. vitorlázó- és sárkányrepülő), télisport-felszerelés (pl. korcsolya, sífelszerelés, snowboard), egyéb sportfelszerelés (pl. golf, tenisz), kempingfelszerelés (pl. kempingszék és napernyő) kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a műsoros hanghordozó (hanglemez, audiokazetta, CD és hasonló hangfelvétel) (7800) és a videokazetta-, DVD-, videojáték (7500) kölcsönzése.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gokart-pálya, fittness- és kondicionáló terem.
7700. Számítógép és -felszerelés kölcsönző
Számítógép, számítástechnikai eszköz, nyomtató, háztartási célú irodai gép, berendezés és felszerelés (pl. fénymásoló, írógép és berendezés és más irodai gép) kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a telefon, fax (7900) kölcsönzése.
7800. Egyéb személyi és háztartási cikk kölcsönző
Ide tartozik:
a televízió-, rádió-, videokészülék: a háztartásban használatos televízió-, rádió-, video- és DVDkészülék, kazettás magnó, HIFI berendezés és különféle szórakoztató-elektronikai berendezés, készülék és tartozék, különböző műsoros hanghordozó (pl. hanglemez, audiokazetta, CD és hasonló hangfelvétel) stb.; a háztartási eszköz: elektromos és nem elektromos háztartási gép, berendezés és felszerelés (pl. hűtőszekrény, mosógép, háztartási robotgép, grillsütő, kenyérpirító, légkondicionáló), konyhai felszerelés (pl. asztali, étkezési edény, evőeszköz, teríték, üvegáru), dísztárgy, háztartási- és lakástextília (pl. ágynemű, szőnyeg, függöny, asztalterítő), könyv, újság stb.; a szerszám: a háztartásokban és a ház körüli, kerti munkákhoz szükséges gép, szerszám és felszerelés (pl. barkácsgép, kéziszerszám, fűnyíró); a bútor és lakberendezési cikk: pl. asztal, ágybetét, dísztárgy, virág és dísznövény; a fotó-optikai cikk: fotófelszerelés és egyéb optikai termék; a hangszer, kotta és kiegészítő (pl. kottatartó); a ruházat: esküvői ruha, jelmez, lábbeli, kiegészítő (pl. ékszer, bizsu) kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a személygépjármű (7100), az egyéb szárazföldi jármű (7300), vízijármű (7400), a videojáték, videokazetta és DVD-lemez (7500), a szabadidős és sporteszköz (7600) kölcsönzése.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a könyv, újság és folyóirat, zenei és videofelvétel stb. könyvtári kölcsönzése.
7900. Egyéb gép, berendezés és tárgyi eszköz kölcsönző
Telekommunikációs eszköz (pl. telefon, fax), valamint egyéb fel nem sorolt, meghatározóan háztartásokban használatos gép, berendezés kölcsönzése.
Nem ide tartozik: a számítógép, irodagép, berendezés (7700), a ház körüli munkához, hobbikerthez gép, szerszám, felszerelés (pl. barkácsgép, kéziszerszám, fűnyíró) (7800) kölcsönzése.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a játéktermi játékautomata-kölcsönzés.

8. Fogyasztási cikk javító-szolgáltatás

Ide tartozik: meghatározóan a háztartásokban használatos számítógép és periféria, valamint kommunikációs eszköz javítása és karbantartása, személyi- és háztartási cikk stb. javítása.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépjármű-javítás, a képzőművészeti, múzeumi tárgy (pl. festmény) műértékének helyreállítása (restaurálása), valamint az ipari tevékenységként végzett javítás, karbantartás (pl. pénztárgépjavítás).
8100. Számítógép és periféria javító műhely, fiók
Kézi számítógép, asztali számítógép, hordozható (laptop) számítógép, noteszgép, mágneslemezes meghajtó, flash meghajtó és egyéb tárolóeszköz, optikai lemezmeghajtó (pl. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), nyomtató, monitor, billentyűzet, egér, botkormány és trackball eszköz, belső és külső számítógép modem, lapolvasó (szkenner), virtuális valóság sisak, számítógép-kivetítő stb. javítása.
8200. Kommunikációs eszköz javító műhely, fiók
Telefon, mobiltelefon, fax készülék, személyhívó stb. javítása.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a meghatározóan nem háztartási célú távközlési átviteli modem, kommunikációs átviteli eszköz (pl. híd, router), professzionális televíziós és videokamera javítása és karbantartása.
8300. Szórakoztató-elektronikai cikk javító műhely, fiók
Televízió, rádió, videomagnó, CD- és DVD-készülék, háztartási célú videokamera stb. javítása.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a helyhez kötött antenna, parabolaantenna szerelése, javítása.
8400. Háztartási gép, otthoni és kerti eszköz javító műhely, fiók
Fagyasztó- és hűtőszekrény, tűzhely, mosógép, ruhaszárítógép, mosogatógép, porszívó, varrógép, szobai légkondicionáló berendezés, háztáji mezőgazdasági kisgép, hobbikerti kisgép, fűnyíró, sövényvágó, lombszívó és -fúvó berendezés stb. javítása.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a gépi meghajtású kéziszerszám és a központi légkondicionáló rendszer javítása.
8500. Lábbeli és egyéb bőráru javító műhely, fiók
Csizma, cipő, bőrönd, táska stb. javítása, cipősarkalás.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a lábbelikészítés.
8600. Bútor és lakberendezési tárgy javító műhely, fiók
Lakásbútor, lakberendezési tárgy újrakárpitozása, újrafényezése, javítása.
Ide tartozik: a képkeretezés is.
8700. Óra- és ékszerjavító műhely, fiók
Órajavítás, elemcsere, ékszerjavítás és -átalakítás.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a fémek ipari gravírozása, metszése, a blokkolóóra, idő/dátum bélyegző, időzár és más hasonló időmérő eszköz javítása.
8800. Egyéb személyi- és háztartási cikk javító műhely, fiók
Ide tartozik: a kulcsmásolás és késélezés; a szemüveglencse egyedi csiszolása és keretbehelyezése, szemüvegjavítás; a textiljavítás: kész textil- és ruházati cikk felújítása, utólagos javítása, átalakítása, műstoppolása; a kerékpár-, sport- és szabadidőscikk: a kerékpárjavítás, kerékpárgumi, sportszer, labda, kempingcikk stb. javítása; a hangszerjavítás, hangszerkellék javítása, hangolás; a gravírozás, textildíszítés: késztermék (pl. golyóstoll, öngyújtó) utólagos gravírozása, metszése és (pl. törölköző, póló) utólagos hímzése, nyomása; és további fel nem sorolt személyes és háztartási cikk javítása.
Nem tartozik a rendelet hatálya alá a ruházati cikk készítése, a gépi meghajtású kéziszerszám javítása, a sport- és vadászfegyver javítása, a beépített bútor, konyha beszerelése, a könyvrestaurálás és kötés, gépjármű- és autógumi-szerviz (gumiabroncs és belső javítása, felszerelése, cseréje), helyhez kötött antenna, parabolaantenna szerelése, javítása, a fémek ipari gravírozása, metszése.

9. Termelői borkimérés

9000. Termelői borkimérés
Kizárólag saját termelésű bor nem vendéglátó-ipari tevékenység keretében elvitelre történő értékesítése a termelő saját borelőállító helyén (pl. borpince). Az elvitelre történő értékesítésen túlmenően borkóstolás is lehetséges. Ez esetben biztosítani kell a kézmosás és a kóstoláshoz használt pohár mosogatásának lehetőségét. Mosogatási feltétel hiányában egyszer használatos vagy ajándékpohár szükséges.
Nem ide tartozik: a bor szaküzletben történő értékesítése (1260) és a termelői, tájjellegű borozó (2130).”


3. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez


4. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A rendelet 7. §-ának (1) bekezdése alapján közterületen árusítható termékek

Napilap és hetilap, folyóirat, könyv
Levelezőlap
Virág
Léggömb
Zöldség, gyümölcs
Pattogatott kukorica
Főtt kukorica
Sült gesztenye
Csomagolt pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró
Vattacukor és gyárilag vagy az előállító által csomagolt cukorka
Fagylalt, jégkrém
Ásványvíz, üdítőital, kávé OÉTI engedéllyel


5. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A) A rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek az alábbi üzletköri számokat tartalmazó működési engedéllyel rendelkező üzletekben árusíthatók:

Üzemanyagok:
1500. Üzemanyagtöltő állomás
Tüzelőolaj:
1500. Üzemanyagtöltő állomás
1700. Háztartási tüzelőanyag
1701. Palackosgáz értékesítőhely, cseretelep
Egyéb ásványolaj termékek:
1111. Hipermarket
1112. Élelmiszerüzlet
1121. Iparcikk áruház és szakáruház
1122. Iparcikküzlet
1363. Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete
1750. Egyébiparcikk-üzlet kizárólag a háztartási tisztítószert, vegyi árut értékesítő helyen
1500. Üzemanyagtöltő állomás
1700. Háztartási tüzelőanyag
1701. Palackosgáz értékesítőhely, cseretelep
Valamennyi jármű- és járműalkatrész kereskedelmi üzletben, raktárban

Szeszes italok, úgymint alkoholtermékek, köztes alkoholtermékek, bor, pezsgő és sör:
1111. Hipermarket
1112. Élelmiszerüzlet
1121. Iparcikk áruház és szakáruház
1122. Iparcikküzlet
1260. Palackozott italok szaküzlete
Valamennyi vendéglátó üzletkörű egységben, kivétel a Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem (2210) és Munkahelyi, intézményi büfé (2220)
4100. Szálloda
4200. Panzió (fogadó)
9000. Termelői borkimérés

Dohánytermékek:
1111. Hipermarket
1112. Élelmiszerüzlet
1121. Iparcikk áruház és szakáruház
1122. Iparcikküzlet 1270. Dohányáru üzlet
Valamennyi vendéglátó üzletkörű egység (2110-2400)
4100. Szálloda
4200. Panzió (fogadó)

B) A rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek az alábbi, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben előírt üzletköri számokat tartalmazó, és a jelen rendelet hatálybalépésekor már működő és érvényes működési engedéllyel rendelkező üzletekben árusíthatók mindaddig, amíg azok módosítására e rendelet 23. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján nem kerül sor:
Üzemanyagok: 150
Tüzelőolaj: 150; 170
Egyéb ásványolajtermékek: 111; 112; 113; 114; 1363; 141; 150; 170
Szeszes italok, úgymint alkoholtermékek, köztes alkoholtermékek, bor, pezsgő és sör: 111; 112; 113; 114; 126; 128; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 411; 412; 421; 422; 1261
Dohánytermékek: 111; 112; 113; 114; 127; 128; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 220; 411; 412; 421; 422

C) A rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek az alábbi, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendeletben előírt üzletköri számokat tartalmazó és a jelen rendelet hatálybalépésekor már működő és érvényes működési engedéllyel rendelkező üzletekben árusíthatók mindaddig, amíg azok módosítására, e rendelet 23. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján nem kerül sor:
Üzemanyagok: I/83
Tüzelőolaj: I/82; I/83
Egyéb ásványolajtermékek: I/0; I/10; I/11; I/12; I/21; I/41; I/44; I/82; I/83
Szeszes italok, úgymint alkoholtermékek, köztes alkoholtermékek, bor, pezsgő és sör: I/0; I/10; I/11; I/12; I/21; I/27; I/29; II/1; II/2; II/3; II/5
Dohánytermékek: I/0; I/10; I/11; I/12; I/21; I/28; I/29; II/1; II/2; II/3; II/4; II/5”


6. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Fordítókulcs

A 2. melléklet szerinti üzletköri szám

Korábbi szám

Megnevezés

1. Kiskereskedelmi üzletek

1111. I/0, I/10, I/11, 111, 112.

Hipermarket

1112. I/0, I/10, I/11, I/12, I/21, 111, 113.

Élelmiszerüzlet

1210. I/22, 121, 128. Zöldség- és gyümölcsüzlet
1220. I/23, 122. Hús-, húsáruüzlet
1230. I/24, 123. Halüzlet
1240. I/25, 124. Kenyér- és pékáruüzlet
1250. II/2, I/26, 125.

Édességüzlet

1260.

I/27, 126. Palackozott italok szaküzlete
1270. I/28, 113, 127, 128. Dohányáruüzlet
1280. I/29, 121, 128. Egyébélelmiszer-üzlet
1290. I/42, 129. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek szaküzlete
1121. I/0, I/10, 112. Iparcikk áruház és szakáruház
1122. I/10, 114.

Iparcikküzlet

1310. I/31, 131, 1341. Textilüzlet
1320. I/32, 132.

Ruházati üzlet

1330. I/33, 133. Lábbeli- és bőráruüzlet
1342. I/10, I/51, I/53, I/61, I/64, I/72, 1342, 1343, 1344, 1353, 1614.

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai és hangszerüzlet

1351. I/0, I/10, I/51, I/52, I/53, 112, 114, 1344, 1351, 1361. Villamos háztartási készülékek és villamossági cikkek üzlete
1352. I/52, 1352. Audio- és videoberendezések üzlete
1353. I/64, 1353. Zenei és videofelvételek, kazetták szaküzlete
1354. I/52, 1352, 1354. Telekommunikációs cikkek üzlete
1363. I/10, I/41, I/44, I/51, I/63, I/81, 114, 1361, 1362, 1363, 141, 1603. Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok üzlete
1371. I/62, 1371. Könyvesbolt
1372. I/62, 1372, 1373. Hírlap-, papír- és írószer, művészellátó üzlet
1380. I/54, 138. Számítógép és szoftverüzlet
1420. I/41, I/42, I/43, 142. Illatszerüzlet, drogéria
1430. 143. Állatgyógyászati termékek üzlete
1452. I/10, I/32, I/33, I/41, I/42, I/43, I/52, 114, 132, 133, 1351, 1352, 141, 142.

Közérzettel kapcsolatos termékek üzlete

1500. I/83, 150. Üzemanyagtöltő állomás
1602. I/63, 1602.

Óra- és ékszerbolt

1603. I/63, 1603.

Sportszerbolt

1604. I/63, I/76, 1604, 1609. Játékáruk üzlete
1605. I/31, I/62, I/65, 1341, 1605. Tapéták, padlóburkolók, szőnyegek és lakástextíliák üzlete
1606. I/73, 1606.

Virágbolt és kertészeti üzlet

1610. I/29, I/77, 115, 161.

Kedvtelésből tartott állatok kereskedése és állateledelbolt

1611. I/78, 1611. Szexuális termékek üzlete
1615. I/63, 1603, 1615, 1616 Fegyver és lőszer, pirotechnikai termékek üzlete
1700. I/82, 170.

Háztartási tüzelőanyag-telep

1701. I/82, 170. Palackosgáz értékesítőhely, cseretelep
1750.

I/10, I/11, I/31, I/32, I/33, I/41, I/42, I/43, I/51, I/61, I/62, I/63, I/71, I/72, I/74, I/75, 114, 131, 132, 133, 1342, 1343, 1373, 141, 142, 1601, 1603, 1604,
1607, 1608, 1612, 1613.

Egyébiparcikk-üzlet

1800. I/9. 180. Használt cikkek boltja
1850. I/9. 180. Zálogkereskedés

2. Vendéglátás

2110. II/1, 211. Melegkonyhás vendéglátó üzlet
2120. II/2, 212.

Cukrászda

2130. II/3, 213.

Italüzlet

2140. II/5, 214.

Egyéb vendéglátóhely

2150. II/5, 215, 216.

Zenés szórakozóhely

2210. II/4, 220. Főzőkonyhás munkahelyi gyors- és önkiszolgáló étterem
2220. II/4, 220. Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha
2300. II/4, 220. Rendezvényi étkeztetés
3. Turisztikai szolgáltatás
3100. III/1, 310.

Utazási iroda

3200. III/2, 320. Utazási ügynökség
3300. III/3, 330. Turisztikai szolgáltató iroda

4. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

4100. IV/1, 411, 412. Szálloda
4200. IV/2, 421, 422. Panzió (fogadó)
4300. IV/3, 430. Üdülőház
4400. IV/4, 440. Kemping
4500. IV/5, 450. Turistaszálló
4600. IV/1, IV/3, IV/5, 460. Ifjúsági szálló
4700. IV/3, IV/5, 430, 450, 460 Egyéb szálláshely

5. Nagykereskedelem

5000. V/1, 519, 520. Általános nagykereskedelmi raktár
5100.

V/1, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519.

Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelmi raktár

5200. V/2, V/3, 520. Fogyasztási cikk nagykereskedelmi raktár
5400. V/3, 540.

Gépek és berendezések nagykereskedelmi raktára

5500. V/3, 550. Mezőgazdasági termék nagykereskedelmi raktár
5600. V/3, 520, 540.

Információs, telekommunikációs (ICT) berendezések nagykereskedelmi raktára

5700. V/3, 530, 531, 532. Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktár
5800. V/4, 520-550. Iparcikk nagykereskedelmi raktár

6. Gépjármű- és motorkerékpár-kereskedelem, motorkerékpár-javítás

6010. I/55, 601.

Személygépjárművek kiskereskedelmi üzlete

6011. I/55, 601. Gépjárművek nagykereskedelmi üzlete, raktára
6012. I/55, 601. Egyéb gépjármű kiskereskedelmi üzlet
6013. I/55, 601. Egyéb gépjármű nagykereskedelmi raktár, üzlet
6020. I/56, 602.

Személygépjármű-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet

6021. I/56, 602.

Gépjármű-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet

6030. I/57, 603.

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelmi üzlet

6031. I/57, 603.

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelmi raktár, üzlet

6032. -

Motorkerékpár javító műhely

7. Kölcsönzés

7100. I/112, 701. Személygépjármű kölcsönző
7200. I/112, 701.

Gépjármű-kölcsönző

7300. I/112, 703. Egyéb szárazföldi jármű-kölcsönző
7400. I/112, 703, 7024. Vízijármű-kölcsönző
7500. I/112, 702, 7022 Videokazetta, DVD kölcsönzése
7600. I/112, 702, 7024. Szabadidős- és sporteszköz kölcsönző
7700. I/112, 702, 7027. Számítógép és -felszerelés kölcsönző
7800.

I/112, 702, 7021, 7023, 7025, 7026.

Egyéb személyi és háztartási cikk kölcsönző

7900. I/112, 702, 7023, 7027. Egyéb gép, berendezés és tárgyi eszköz kölcsönző

8. Fogyasztási cikk javító-szolgáltatás

8100. I/54, 804. Számítógép és periféra javító műhely, fiók
8200. I/52, 804. Kommunikációs eszköz javító műhely, fiók
8300. I/52, 802. Szórakoztató-elektronikai cikk javító műhely, fiók
8400. I/52, I/53, I/63, 804. Háztartási gép, otthoni és kerti eszköz javító műhely, fiók
8500. I/33, 801. Lábbeli és egyéb bőráru javító műhely, fiók
8600. I/61, 804. Bútor és lakberendezési tárgy javító műhely, fiók
8700. I/63, I/72, 803. Óra- és ékszerjavító műhely, fiók
8800.

I/31, I/32, I/51, I/63, I/64, 803, 804, 1601.

Egyéb személyi- és háztartási cikk javító műhely, fiók

9. Termelői borkimérés

9000. 1261. Termelői borkimérés
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Mária Ádám, 2018. november 19. - hétfő 11:50

A nevem Mária Ádám egy egyedülálló szülő, mielőtt a férjem meghalt, annyi adósságot hagyott bennünket, annyira zavaros és frusztrált voltam, hogy fizetném a hatalmas adósságot. Egy nap átkerültem az interneten, és rámutattam (Jörg Stephen) arról, hogy GINA MORGAN segített neki egy kölcsönt. Így 15 000 000 Ft összegű kölcsönt kértem 5 évig a Társaságtól a postán keresztül (ginamorganloancompany@gmail.com). Amikor a hitelre jelentkeztem, fogadást tettem Istennek, hogy ha megkapom a kölcsönt, a világ tudta, hogy mit tett velem, legnagyobb meglepetésemre, kevesebb, mint 48 óra alatt a hitelem 2% -os kamattal járt. Most a férjem adósságát rendeztem, és új életet és vállalkozást indítottam. Teljesítette az én fogadalmat. Tehát, ha bármilyen típusú kölcsönt szeretne 2% -ig, kérjük, lépjen kapcsolatba GINA MORGAN HITELKERESKEDELMI KFT. E-mail címével, ginamorganloancompany@gmail.com

Kapusi Gábor , 2018. július 28. - szombat 10:58

Tisztelt Szakértő! Utánfútó és szerszámgép kölcsönzőt szeretnék nyitni. A kérdésem az lenne mik a feltételei, hová kell ez ügyben mennem? Mit kell beszerezni hozzá stb.? Üdv: Kapusi Gábor

Török Norbert, 2018. július 16. - hétfő 14:31

Tisztelt cím! Kocsmát üzemeltetek jelenleg.Ezzel egy légtérben lehet-e kiegészítő jelleggel gyárilag csomagolt kenyeret,felvágottat,illetve száraztésztát,konzervet ,illetve más tartós élelmiszert árulni?

Török Norbert, 2018. július 16. - hétfő 14:30

Tisztelt cím! Kocsmát üzemeltetek jelenleg.Ezzel egy légtérben lehet-e kiegészítő jelleggel gyárilag csomagolt kenyeret,felvágottat,illetve száraztésztát,konzervet ,illetve más tartós élelmiszert árulni?

Eszter, 2017. február 03. - péntek 10:14

Tisztelt Címzett! Szeretnénk egy sörkóstoló helyiséget nyitni saját ingatlanon, ehhez a szomszéd kifőzdéből hoznánk 4-5 féle meleg ételt, melyet melegen tartanánk és tálalnánk. Saját 5 féle sört csapolnánk és házi szörpöket kínálnánk még. Kérdésem, hogy ez meleg konyhás vendéglátóhelynek minősül-e?? (mert a közelben van iskola, és úgy tudom, hogy 200m-en belül nem adnak ki engedélyt, csak ha melegkonyhával is rendelkezik a hely..) Köszönöm válaszát!

Eszter, 2017. február 03. - péntek 10:14

Tisztelt Címzett! Szeretnénk egy sörkóstoló helyiséget nyitni saját ingatlanon, ehhez a szomszéd kifőzdéből hoznánk 4-5 féle meleg ételt, melyet melegen tartanánk és tálalnánk. Saját 5 féle sört csapolnánk és házi szörpöket kínálnánk még. Kérdésem, hogy ez meleg konyhás vendéglátóhelynek minősül-e?? (mert a közelben van iskola, és úgy tudom, hogy 200m-en belül nem adnak ki engedélyt, csak ha melegkonyhával is rendelkezik a hely..) Köszönöm válaszát!

Eszter, 2017. február 03. - péntek 10:14

Tisztelt Címzett! Szeretnénk egy sörkóstoló helyiséget nyitni saját ingatlanon, ehhez a szomszéd kifőzdéből hoznánk 4-5 féle meleg ételt, melyet melegen tartanánk és tálalnánk. Saját 5 féle sört csapolnánk és házi szörpöket kínálnánk még. Kérdésem, hogy ez meleg konyhás vendéglátóhelynek minősül-e?? (mert a közelben van iskola, és úgy tudom, hogy 200m-en belül nem adnak ki engedélyt, csak ha melegkonyhával is rendelkezik a hely..) Köszönöm válaszát!

József, 2017. január 08. - vasárnap 06:11

Tanulmányoztam a rendeletet. Jól értettem: nem szükséges az üzlet (kocsma) megnyitása ELŐTT beszerezni a telekhatáros szomszédok beleegyező nyilatkozatát? Az 5. § (4) szerint a jegyző értesíti a működési engedély kiadásáról a telekhatáros szomszédokat. Ha megkapják ezt az értesítést, és nem értenek egyet a kocsma nyitásával (mert nem szeretnének italozó emberek közelében élni), akkor mit tehetnek UTÓLAG? Fellebbezhetnek? Milyen módon, milyen indokkal? Előzetesen írhatnak tiltakozó nyilatkozatot a jegyzőnek, még mielőtt elkészül, illetve még mielőtt kiadja az engedélyt?

Kovács Gyula, 2016. október 14. - péntek 11:37

T. Szakértő ! Érdeklődöm,hogy melyik az a remdelet ami szabályozza, hogy Szegeden az egyetem mellett ( Tanulmányi információs központ, Természettudományi kar, Bölcsésztudományi kar) bejáratával szemben hány méter az a maximális távolság ahol italszolgáltató ("kocsmák " van belőle 3 is itt egyrakáson", üzemelhetnek. Várom a rendelet számot az E-mailomom. Köszönettel előre is

Bécsi Istvánné, 2014. június 15. - vasárnap 13:44

Tanulmányoztam a rendeletet. Jól értettem: nem szükséges az üzlet (kocsma) megnyitása ELŐTT beszerezni a telekhatáros szomszédok beleegyező nyilatkozatát? Az 5. § (4) szerint a jegyző értesíti a működési engedély kiadásáról a telekhatáros szomszédokat. Ha megkapják ezt az értesítést, és nem értenek egyet a kocsma nyitásával (mert nem szeretnének italozó emberek közelében élni), akkor mit tehetnek UTÓLAG? Fellebbezhetnek? Milyen módon, milyen indokkal? Előzetesen írhatnak tiltakozó nyilatkozatot a jegyzőnek, még mielőtt elkészül, illetve még mielőtt kiadja az engedélyt?


1 2 3 4 5

Kommentek

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

Nyomorék ParkFerr, 2020. szeptember 19.

Na most azért azt tegyük hozzá, hogy magánterületen ez egy teljesen elfogadható dolog, HA ki v...

Fizetős parkolás a Penny Market előtt

kizsgé, 2020. szeptember 02.

Én általában nyeremény játékokon veszek részt állítólag. Mindig hatalmas összegeket nyere...

Nigériai csalások: még mindig lesik hirdetéseinket

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza