Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

Kormány, 2009. január 01. - csütörtök 03:00
Címkék: fogyasztóvédelem, törvény, jog, ügyintézés, kiadvány, eljárás
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) jogköre, irányítása, valamint a felügyelőségek megnevezése, székhelye, illetékességi területe


225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról


A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §- a (1) bekezdésének h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) központi hivatal. Az NFH-t a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) Az NFH önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

(3) Az NFH-t főigazgató vezeti.

(4) Az NFH székhelye Budapest.

2. § A miniszter irányítási jogkörében
a) a főigazgató javaslata alapján kinevezi és felmenti az NFH gazdasági vezetőjét;
b) jóváhagyja az NFH éves ellenőrzési és vizsgálati programját;
c) évente beszámoltatja a főigazgatót az NFH tevékenységéről.

3. § (1) Az NFH központi szervből, területi szervekből, valamint azok kirendeltségeiből áll.

(2) Az NFH központi szervét a főigazgató közvetlenül vezeti.

(3) Az NFH területi szervei az igazgató által vezetett regionális felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek). A felügyelőségek szervezeti egységei a - regionális felügyelőségek székhelyén kívüli - megyeszékhelyeken működő kirendeltségek.

(4) A felügyelőségek megnevezését, székhelyét, illetékességi területét e rendelet melléklete tartalmazza.

(5) Az NFH a közigazgatási hivatalok szakigazgatási szerveiként működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek (ideértve azok területi osztályait is), valamint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség általános jogutódja.

4. § (1) A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH központi szervének köztisztviselői és munkavállalói, továbbá a felügyelőségek igazgatói felett. Az igazgatók kinevezését, felmentését a miniszter előzetesen véleményezi.

(2) Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a felügyelőség, illetve kirendeltségeinek köztisztviselői és munkavállalói felett. A vezető beosztású köztisztviselők kinevezését, felmentését a főigazgató előzetesen véleményezi.

5. § A főigazgató
a) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a felügyelőségek igazgatóit a felügyelőség tevékenységéről;
b) megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott regionális és országos vizsgálatokat;
c) több felügyelőség illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;
d) ellátja a felügyelőségek szakmai tevékenységének törvényességi, szakszerűségi ellenőrzését;
e) A felügyelőségek igazgatóit — a felügyelőség közigazgatási hatósági eljárása kivételével — konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja.

6. § (1) Az NFH központi szerve útján
a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket a miniszter megkeresése alapján;
b) szükség szerint javaslatot tesz a miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;
c) közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;
d) irányítja az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;
e) koordinálja az NFH nemzetközi kapcsolatait;
f) végzi, illetve végezteti a feladatainak ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat;
g) gondoskodik az NFH köztisztviselőinek szakmai továbbképzéséről; h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel.

(2) Az NFH
a) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;
b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;
c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet, és közzéteszi azok eredményét;
d) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, továbbá
e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését.

(3) Az NFH fogyasztóvédelmi hatóságként
a) a jogszabályban más szervek számára megállapított fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörök kivételével ellenőrzi mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását, amelyek a fogyasztókat érintik vagy érinthetik, így különösen
aa) az áru forgalmazására és szolgáltatások nyújtására,
ab) az áru és szolgáltatás minőségére, az áru biztonságossági követelményeknek való megfelelésének tanúsítására,
ac) az áru mérésére - ideértve a mérőeszköz hitelességét is -, elszámolására, valamint a kiállított számla, illetve nyugta helyességére,
ad) a megállapított hatósági ár alkalmazására,
ae) a fogyasztók tájékoztatására,
af) a közterületi árusításra, szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását;
b) külön jogszabály szerint ellenőrzi az áruk és szolgáltatások biztonságosságát és megfelelőségét;
c) figyelemmel kíséri a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket, és szükség esetén a főigazgató útján külön jogszabály szerint eljárást indít ezek érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítása, valamint a tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazásától és alkalmazására ajánlásától való eltiltás iránt;
d) ellátja mindazokat a közigazgatási hatósági feladatokat, amelyeket jogszabály feladat- és hatáskörébe utal.

(4) A felügyelőségek a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ellenőrzésük során észlelt szabálysértések miatt a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják.

7. § (1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t jelöli ki.

(2) Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon regionális illetékességgel a felügyelőségek, másodfokon országos illetékességgel az NFH központi szerve jár el.

(3) A Kormány
a) a felügyelőségek gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos eljárásában az Országos Gyógyszerészeti Intézetet, az NFH központi szerve által lefolytatott másodfokú eljárásában az Egészségbiztosítási Felügyeletet,
b) a felügyelőségek gyógyászati segédeszközök reklámozásával kapcsolatos eljárásában az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, az NFH központi szerve által lefolytatott másodfokú eljárásban az Egészségbiztosítási Felügyeletet,
c) a felügyelőségek elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásában a Nemzeti Hírközlési Hatóságot jelöli ki szakhatóságként.

8. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány a területileg illetékes felügyelőséget jelöli ki.

(2) A Kormány
a) a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében,
b) az Fgytv. 21. §-ának (3)-(4) bekezdésében, 39. §-ának (1) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint (3) bekezdésében, illetve 50. §-ában,
c) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 16. §- ának k) pontjában,
d) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvény 76. §-ának (2) bekezdésében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH központi szervét jelöli ki.

(3) A Kormány
a) az Fgytv. 3. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-ának (5) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének a)-c) és e)-j) pontjában, valamint (2) és (4) bekezdésében, továbbá 48. §-ának (3) bekezdésében,
b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. §-a (1) bekezdésének f) pontjában
c) a villamos energiásról szóló 2001. évi CX. törvény 11. §-ában,
d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 5. §-ában,
e) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 10. számú melléklete A) pontjának 11. alpontjában,
f) az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
g) az Eht. 21. §-ában, 42. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint 45. §-ának (3) bekezdésében,
h) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 7. §-ának e) pontjában, 8. §-a (1) bekezdésének a)-b) és f) pontjában, 9. §-ában, 10. §-ának a) pontjában, 11. §-ának (1) bekezdésében, valamint 18. §-ának e) pontjában fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.

(4) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. §-a (4) bekezdésének g) pontja szerinti esetben a vámtitokról az eljárásra illetékes felügyelőséget az NFH központi szerve útján kell tájékoztatni.

9. § E rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.


Melléklet a 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelethez

A felügyelőségek megnevezése, székhelye, illetékességi területe


1. Dél-alföldi Régió
NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Szeged
Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

2. Dél-dunántúli Régió
NFH Dél-dunántúli Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Kaposvár
Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

3. Észak-alföldi Régió
NFH Észak-alföldi Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Debrecen
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs- Szatmár-Bereg megye

4. Észak-magyarországi Régió
NFH Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Eger
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

5. Közép-dunántúli Régió
NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Székesfehérvár
Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye

6. Közép-magyarországi Régió
NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Budapest
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye

7. Nyugat-dunántúli Régió
NFH Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Győr
Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Matus László, 2012. január 31. - kedd 11:44

Ezek /Fogyasztóvédelem,PSZÁF,illetékes minisztériumok,stb./a tipikusan semmire se jó szervezetek. Őtőlük biztosan nem kap segítséget.Max . kifogásokat,hogy miért nem illetékesek,vagy jó tanácsokat/ forduljon a békéltető testülethez,bírósághoz,stb./.

Bódi Tiborné, 2012. január 30. - hétfő 18:06

2.5 éve Molnár József mezőkövesdi székhelyű hűtőjavítással foglalkozó vállalkozó elvitt javításra tőlem egy 120 l-es kombi,és egy 6 fiókos mélyhűtőt 3400 Mezőkövesd Egri u.72.alatti otthonomból.Azóta is kérem vissza,sürgettem,személyesen, levélben,elmentem a telephelyére,néhányszor már "majdnem kész"volt,az egyik,aztán már javíthatatlan volt, kidobták,stb..Amikor elvitték, mindkettőt javíthatónak mondták.A telefont 143-ig számoltam,átvételi papírt nem kaptam,az apját ismertem,helyi MSZP-s képviselő volt,a mélyhűtó fiókjai,doboza itt van,a lakás és mindenem közös a volt férjemmel,most kórházba készülök komoly betegség gyanújával,és szeretném lerendezni az anyagikat, de egyszerűen nem tudom.64.5éves vagyok, nem tudom,hol keressem az igazamat.Kérem,segítsenek.Köszönöm

Kommentek

Mr. George Anderson, 2020. május 30.

Sürgős kölcsönt keres? Megtagadták-e hitelét a bankjától vagy bármely pénzügyi vállalkoz...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Mr. Dékány Endre, 2020. május 30.

Szüksége van hitelre az adósság megszilárdításához? Szüksége van kölcsönre vállalkozás...

Kétszázezres hitelből hatszázezres tartozás

Mária Ádám, 2020. május 28.

A nevem Mária Ádám, magyar, egyedülálló szülő, mielőtt a férjem meghalt, annyi adósságot...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

LÉGY TRENDI!

Abercrombie@Fitch, Hollister, Stance, Oakley márkák webáruháza