Kétes áruk

Szavazás

Árgép - Keresd a legolcsóbbat!Kövesd a Fogyasztókat a twitteren!
Fogyasztók.hu RSS

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

Kormány, 2009. január 01. - csütörtök 03:00
Címkék: fogyasztóvédelem, törvény, jog, ügyintézés, kiadvány, eljárás
Betűméret növelésBetűméret csökkentésKüldés e-mailbenNyomtatás

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) jogköre, irányítása, valamint a felügyelőségek megnevezése, székhelye, illetékességi területe


225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról


A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §- a (1) bekezdésének h) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) központi hivatal. Az NFH-t a fogyasztóvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) Az NFH önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

(3) Az NFH-t főigazgató vezeti.

(4) Az NFH székhelye Budapest.

2. § A miniszter irányítási jogkörében
a) a főigazgató javaslata alapján kinevezi és felmenti az NFH gazdasági vezetőjét;
b) jóváhagyja az NFH éves ellenőrzési és vizsgálati programját;
c) évente beszámoltatja a főigazgatót az NFH tevékenységéről.

3. § (1) Az NFH központi szervből, területi szervekből, valamint azok kirendeltségeiből áll.

(2) Az NFH központi szervét a főigazgató közvetlenül vezeti.

(3) Az NFH területi szervei az igazgató által vezetett regionális felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek). A felügyelőségek szervezeti egységei a - regionális felügyelőségek székhelyén kívüli - megyeszékhelyeken működő kirendeltségek.

(4) A felügyelőségek megnevezését, székhelyét, illetékességi területét e rendelet melléklete tartalmazza.

(5) Az NFH a közigazgatási hivatalok szakigazgatási szerveiként működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek (ideértve azok területi osztályait is), valamint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség általános jogutódja.

4. § (1) A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH központi szervének köztisztviselői és munkavállalói, továbbá a felügyelőségek igazgatói felett. Az igazgatók kinevezését, felmentését a miniszter előzetesen véleményezi.

(2) Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a felügyelőség, illetve kirendeltségeinek köztisztviselői és munkavállalói felett. A vezető beosztású köztisztviselők kinevezését, felmentését a főigazgató előzetesen véleményezi.

5. § A főigazgató
a) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a felügyelőségek igazgatóit a felügyelőség tevékenységéről;
b) megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott regionális és országos vizsgálatokat;
c) több felügyelőség illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;
d) ellátja a felügyelőségek szakmai tevékenységének törvényességi, szakszerűségi ellenőrzését;
e) A felügyelőségek igazgatóit — a felügyelőség közigazgatási hatósági eljárása kivételével — konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja.

6. § (1) Az NFH központi szerve útján
a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket a miniszter megkeresése alapján;
b) szükség szerint javaslatot tesz a miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;
c) közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;
d) irányítja az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;
e) koordinálja az NFH nemzetközi kapcsolatait;
f) végzi, illetve végezteti a feladatainak ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat;
g) gondoskodik az NFH köztisztviselőinek szakmai továbbképzéséről; h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel.

(2) Az NFH
a) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;
b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;
c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet, és közzéteszi azok eredményét;
d) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, továbbá
e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését.

(3) Az NFH fogyasztóvédelmi hatóságként
a) a jogszabályban más szervek számára megállapított fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörök kivételével ellenőrzi mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását, amelyek a fogyasztókat érintik vagy érinthetik, így különösen
aa) az áru forgalmazására és szolgáltatások nyújtására,
ab) az áru és szolgáltatás minőségére, az áru biztonságossági követelményeknek való megfelelésének tanúsítására,
ac) az áru mérésére - ideértve a mérőeszköz hitelességét is -, elszámolására, valamint a kiállított számla, illetve nyugta helyességére,
ad) a megállapított hatósági ár alkalmazására,
ae) a fogyasztók tájékoztatására,
af) a közterületi árusításra, szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását;
b) külön jogszabály szerint ellenőrzi az áruk és szolgáltatások biztonságosságát és megfelelőségét;
c) figyelemmel kíséri a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket, és szükség esetén a főigazgató útján külön jogszabály szerint eljárást indít ezek érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítása, valamint a tisztességtelen általános szerződési feltétel alkalmazásától és alkalmazására ajánlásától való eltiltás iránt;
d) ellátja mindazokat a közigazgatási hatósági feladatokat, amelyeket jogszabály feladat- és hatáskörébe utal.

(4) A felügyelőségek a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az ellenőrzésük során észlelt szabálysértések miatt a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják.

7. § (1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t jelöli ki.

(2) Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon regionális illetékességgel a felügyelőségek, másodfokon országos illetékességgel az NFH központi szerve jár el.

(3) A Kormány
a) a felügyelőségek gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos eljárásában az Országos Gyógyszerészeti Intézetet, az NFH központi szerve által lefolytatott másodfokú eljárásában az Egészségbiztosítási Felügyeletet,
b) a felügyelőségek gyógyászati segédeszközök reklámozásával kapcsolatos eljárásában az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, az NFH központi szerve által lefolytatott másodfokú eljárásban az Egészségbiztosítási Felügyeletet,
c) a felügyelőségek elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásában a Nemzeti Hírközlési Hatóságot jelöli ki szakhatóságként.

8. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány a területileg illetékes felügyelőséget jelöli ki.

(2) A Kormány
a) a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében,
b) az Fgytv. 21. §-ának (3)-(4) bekezdésében, 39. §-ának (1) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének d) pontjában, valamint (3) bekezdésében, illetve 50. §-ában,
c) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 16. §- ának k) pontjában,
d) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvény 76. §-ának (2) bekezdésében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH központi szervét jelöli ki.

(3) A Kormány
a) az Fgytv. 3. §-ának (3) bekezdésében, 17. §-ának (5) bekezdésében, 43/A. §-a (1) bekezdésének a)-c) és e)-j) pontjában, valamint (2) és (4) bekezdésében, továbbá 48. §-ának (3) bekezdésében,
b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. §-a (1) bekezdésének f) pontjában
c) a villamos energiásról szóló 2001. évi CX. törvény 11. §-ában,
d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 5. §-ában,
e) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 10. számú melléklete A) pontjának 11. alpontjában,
f) az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
g) az Eht. 21. §-ában, 42. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint 45. §-ának (3) bekezdésében,
h) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 7. §-ának e) pontjában, 8. §-a (1) bekezdésének a)-b) és f) pontjában, 9. §-ában, 10. §-ának a) pontjában, 11. §-ának (1) bekezdésében, valamint 18. §-ának e) pontjában fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.

(4) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. §-a (4) bekezdésének g) pontja szerinti esetben a vámtitokról az eljárásra illetékes felügyelőséget az NFH központi szerve útján kell tájékoztatni.

9. § E rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.


Melléklet a 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelethez

A felügyelőségek megnevezése, székhelye, illetékességi területe


1. Dél-alföldi Régió
NFH Dél-alföldi Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Szeged
Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

2. Dél-dunántúli Régió
NFH Dél-dunántúli Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Kaposvár
Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

3. Észak-alföldi Régió
NFH Észak-alföldi Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Debrecen
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs- Szatmár-Bereg megye

4. Észak-magyarországi Régió
NFH Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Eger
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

5. Közép-dunántúli Régió
NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Székesfehérvár
Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye

6. Közép-magyarországi Régió
NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Budapest
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye

7. Nyugat-dunántúli Régió
NFH Nyugat-dunántúli Regionális Felügyelősége
Felügyelőség székhelye: Győr
Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye
 

Szóljon hozzá:

 

Név:

Kötelező

E-mail:

Kötelező, nem jelenik meg

Hozzászólás:
Milyen nap van ma (pl: hétfő)?

Matus László, 2012. január 31. - kedd 11:44

Ezek /Fogyasztóvédelem,PSZÁF,illetékes minisztériumok,stb./a tipikusan semmire se jó szervezetek. Őtőlük biztosan nem kap segítséget.Max . kifogásokat,hogy miért nem illetékesek,vagy jó tanácsokat/ forduljon a békéltető testülethez,bírósághoz,stb./.

Bódi Tiborné, 2012. január 30. - hétfő 18:06

2.5 éve Molnár József mezőkövesdi székhelyű hűtőjavítással foglalkozó vállalkozó elvitt javításra tőlem egy 120 l-es kombi,és egy 6 fiókos mélyhűtőt 3400 Mezőkövesd Egri u.72.alatti otthonomból.Azóta is kérem vissza,sürgettem,személyesen, levélben,elmentem a telephelyére,néhányszor már "majdnem kész"volt,az egyik,aztán már javíthatatlan volt, kidobták,stb..Amikor elvitték, mindkettőt javíthatónak mondták.A telefont 143-ig számoltam,átvételi papírt nem kaptam,az apját ismertem,helyi MSZP-s képviselő volt,a mélyhűtó fiókjai,doboza itt van,a lakás és mindenem közös a volt férjemmel,most kórházba készülök komoly betegség gyanújával,és szeretném lerendezni az anyagikat, de egyszerűen nem tudom.64.5éves vagyok, nem tudom,hol keressem az igazamat.Kérem,segítsenek.Köszönöm

Kommentek

Mária Ádám, 2019. június 25.

A nevem Mária Ádám, Magyarországról, egyedülálló szülő, mielőtt a férjem meghalt volna, ...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

Ivett, 2019. június 23.

https://www.kerekparcity.hu/elektromos-pedelec-kerekpar...

Városi kerékpározás, kerékpárkülsők

Mária Ádám, 2019. június 21.

A nevem Mária Ádám, Magyarországról, egyedülálló szülő, mielőtt a férjem meghalt volna, ...

Virágzik a használtcikk-kereskedelem

digibiz.hu
Keleti és nyugati online óriások Szófiában Keleti és nyugati online óriások Szófiában Október 26-27-án rendezték meg a WebIt Expo nevű innovációs kiállítást,...

Feljelentő

1222, 2012-10-12 13:41:00+02

"Marianna házat vásárolt, ám a gázszolgáltató addig nem hajlandó visszakapcsolni a szolgáltatást, míg az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást ki nem egyenlíti. "

Kifizettetné a volt lakó gáztartozását az új tulajjal a szolgáltató

1222, 2012-10-03 17:31:00+02

"Miklóst is felkeresték az egyik közműszolgáltató munkatársai, hogy lecseréljék mérőóráját. A történetet nyilván önök is kitalálták: sérülést találtak a mérőn, majd érkezett a több százezres csekk. "

Sérült plombát találtak, feljelentették áramlopásért

0, 2012-09-28 15:51:00+02

"Viktor úgy véli, felfedezett egy kereskedői trükköt, ami a vásárlók árérzékenységére és egyben felületes vásárlási szokásaira épít. Ön találkozott már hasonlóval?"

Árcímkés megtévesztés a hiperekben
Pharrell Williams Pharrell Williams Pharrell Williamst választotta idén az év divatikonjának az Amerikai Divattervezők Tanácsa...
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés